លោកុប្បត្តិ 24:57

លោកុប្បត្តិ 24:57 គខប

គេ​តប​មក​គាត់​វិញ​ថា៖ «សូម​ហៅ​នាង​មក ហើយ​សួរ​យោបល់​នាង​ផ្ទាល់​ទៅ»។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
ចែក​រំលែក