លោកុប្បត្តិ 22:10

លោកុប្បត្តិ 22:10 គខប

បន្ទាប់​មក លោក​អប្រាហាំ​ទាញ​កាំបិត​បម្រុង​នឹង​អារ-ក​កូន​ធ្វើ​យញ្ញ‌បូជា។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
ចែក​រំលែក

គំរោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំនាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងលោកុប្បត្តិ 22:10