លោកុប្បត្តិ 21:28

លោកុប្បត្តិ 21:28 គខប

លោក​អប្រាហាំ​ញែក​ចៀម​ញី​ស្ទាវៗ​ប្រាំ‌ពីរ​ក្បាល​ទុក​ដោយ​ឡែក។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
ចែក​រំលែក