លោកុប្បត្តិ 21:15

លោកុប្បត្តិ 21:15 គខប

ពេល​អស់​ទឹក​ពី​បំពង់​ហើយ នាង​ទុក​កូន​ចោល​នៅ​ក្រោម​ដើម​ឈើ​តូច​មួយ
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
ចែក​រំលែក