លោកុប្បត្តិ 13:2

លោកុប្បត្តិ 13:2 គខប

លោក​អាប់រ៉ាម​មាន​ហ្វូង​សត្វ និង​មាន​មាស​ប្រាក់​ជា​ច្រើន។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
ចែក​រំលែក