San Mateo 2:4

San Mateo 2:4 ZSRNT

Niꞌr bulidzëꞌ yúguꞌtë bxuz uná bëꞌ, len bönniꞌ gdauꞌ tuꞌsëdi, Herodes naꞌ, atiꞌ gnabnëꞌ lequëꞌ gazx ral‑laꞌ galjëꞌ Cristo, bönniꞌ naꞌ tunëꞌ löz bönniꞌ judío glëꞌë gna béꞌinëꞌ lequëꞌ.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 2:4