San Mateo 1:10

San Mateo 1:10 ZSRNT

Ezequías guquëꞌ xuzëꞌ Manasés. Manasés guquëꞌ xuzëꞌ Amón. Amón guquëꞌ xuzëꞌ Josías.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក