MATEO 2
TZOZNT
2
Jaꞌ liꞌ yaloj ti ay yacꞌbeic smoton unen Jesús ti pꞌijil viniquetique
1Ti Jesuse tey iꞌayan ta jteclum Belén liꞌ ta estado Judeae. Jaꞌo ta scoviernoal ti Erodese. Ti cꞌalal ayanem xaꞌox ti Jesuse, ital ta Jerusalén jayvoꞌ pꞌijil viniquetic liquemic tal ta loqꞌueb cꞌacꞌal. 2Liꞌ yul sjaqꞌuique:
―¿Bu iꞌayan ti muchꞌu scꞌoplal chaspasic ta mantal, voꞌoxuc li juriooxuque? Yuꞌun iquilticotic jpꞌej cꞌanal cꞌalal teyoticotic ta jnaticotic ta loqꞌueb cꞌacꞌale. Jaꞌ seña ti iꞌayan xa ti muchꞌu chaspasic ta mantale. Jaꞌ tal quichꞌticotic ta mucꞌ ―xiic.
3Cꞌalal iyaꞌi ti Erodese, mu xa snaꞌ cꞌu tspas xchiꞌuc ti jchiꞌiltactic liꞌ nacajtic ta Jerusalene. 4Ti Erodese istac ta iqꞌuel scotol ti totil paleetique xchiꞌuc ti muchꞌutic ta xchanubtasvanic yilel ta smantaltac Rioxe. Cꞌalal tsobolic xa scotolique, lic sjacꞌ bu scꞌoplal ch-ayan ti Cristoe ti chtal spasotic ta mantale.
5―Scꞌoplal ch-ayan ta Belén liꞌ ta estado Judeae. Jaꞌ onox yech istsꞌibaic ti yajꞌalcꞌop Riox ti ta voꞌnee:
6Acꞌu la mi cꞌox jteclum li Belen ta yosilic ti smomtac ti Juda ti ta voꞌnee,
pero ta to la xvinaj scꞌoplal ta tsꞌacal.
Yuꞌun la jaꞌ tey ta xꞌayan ti muchꞌu chtal spasotic ta mantale, voꞌotic li jꞌisraelotique, ti stꞌujojotic onox ti Rioxe,
xi onox ti yajꞌalcꞌope ―xi ti paleetique.
7Ti Erodese mucul istac ta iqꞌuel ti pꞌijil viniquetique. Isjacꞌbe cꞌusi ora iyilic ti cꞌanale. 8Cꞌalal laj sjaqꞌue ―Batanic ta Belén. Ba jaqꞌuic yoꞌto cꞌu chaꞌal xataic ti unene. Mi ataique, xꞌechꞌ avalbecon yuꞌun chba quichꞌ ta mucꞌ uc ―xi ti Erodese, pero chloꞌlovan noꞌox.
9-10Cꞌalal laj albaticuc ti pꞌijil viniquetique, ibatic. Ti cꞌanal iyilic ta loqꞌueb cꞌacꞌale, jaꞌ babe echꞌel yuꞌunic. Cꞌalal iyilic ti chanav toe, xmuyubajic echꞌel. Ti cꞌanale tey ipaj ta stuqꞌuil jpꞌej na yoꞌ bu ti unene. 11Tey iꞌoch ti pꞌijil viniquetique. Iyilic ti unene xchiꞌuc ti smeꞌe, jaꞌ ti Maríae. Iyichꞌic ta mucꞌ ti unene. Isquejan sbaic, jaꞌo isnijan sba ta balamil noxtoc. Iyacꞌbeic smoton: oro, xchiꞌuc becꞌtal pom, xchiꞌuc mirra. 12Tsꞌacal to iꞌalbatic la ta svayichic yuꞌun ti Rioxe ti mu xa yaꞌuc echꞌ scꞌoponic ti Erodese. Yechꞌo un cꞌalal isutic ta slumalique, jun xa o be istamic echꞌel.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti iyacꞌ ta milel cꞌoxetic ti Erodese
13Ti cꞌalal isutic xaꞌox ti pꞌijil viniquetique, ivaychin la ti Josee. Isvaychin la jun anjel ta vinajel.
―Lican ta ora, icꞌo echꞌel li unene xchiꞌuc li smeꞌe. Batanic ta Egipto. Teanic o me. Jaꞌto mi lacalbeique xasutic tal. Yuꞌun li Erodese chlic saꞌ li unene yuꞌun yoꞌonuc smil ―xꞌutat la yilel.
14Ti Josee ora ilic. Ta acꞌubaltic ibatic ta Egipto. 15Tey inaquiic. Jaꞌto isutic tal cꞌalal icham ti Erodese. Jaꞌ icꞌot ti cꞌusi iyal ti yajꞌalcꞌop Riox ti ta voꞌnee: “Ta la xbat ta Egipto ti Xchꞌamal Rioxe. Tsꞌacal to la chicꞌ sutel tal”, xi ti jꞌalcꞌope.
16Ti Erodese, cꞌalal iyul ta sjol ti iloꞌloat yuꞌun ti pꞌijil viniquetique, icap tajmec. Isloqꞌues mantal ti acꞌu yichꞌ milel scotol cꞌox crem ta Belene. Jaꞌ ti bu chib to sjabilalique xchiꞌuc ti más cꞌoxetique. Ti Erodese snaꞌoj cꞌusi ora iyilic cꞌanal ti pꞌijil viniquetique, yechꞌo ti jaꞌ iyacꞌ ta milel ti cꞌoxetic chib sjabilale yuꞌun isnop ti tey capal chlaj ti unene. 17Jaꞌ yech icꞌot ta Belén chac cꞌu chaꞌal icꞌot ta jteclum Ramá ti ta voꞌnee ti iyal ti Jeremías yajꞌalcꞌop Rioxe:
18Ti antsetic ta jteclum Ramae chlic la oqꞌuicuc.
Chat la yoꞌonic, choqꞌuitaic la ti yolique.
Abol la sbaic, chat la yoꞌonic tajmec, jaꞌ la ti chmilbatic ti yolique,
xi ti Jeremíase.
19Cꞌalal tey toꞌox ta Egipto ti Josee, icham ti Erodese. Ti Josee isvaychin la jun anjel ta vinajel.
20―Lican, icꞌo echꞌel li unene xchiꞌuc li smeꞌe. Sutanic ta alumalic yoꞌ bu lachiꞌiltac ta israelale. Ti muchꞌu tsmil ox li unene icham xa ―xꞌutat la yilel yuꞌun ti anjele.
21Ilic ti Josee, iyicꞌ tal ti unene xchiꞌuc ti smeꞌe. Iyulic liꞌ ta jlumaltique. 22Ti cꞌalal iyulique, yan xa o covierno ochem liꞌ ta estado Judeae. Jaꞌ xa ochem screm ti ánima Erodese, Arquelao sbi. Ti cꞌalal iyaꞌi ti Josee, ixiꞌ. Muc xnaqui liꞌ ta Judeae. Iꞌalbat la ta svayich yuꞌun ti Rioxe ti acꞌu ba nacluc ta estado Galileae. 23Yechꞌo ti ta jteclum Nazaret ba nacluque. Jaꞌ icꞌot ti yech onox tsꞌibabil scꞌoplal yuꞌun yajꞌalcꞌoptac Riox ti ta voꞌnee: “Jesus Nazaret”, xi la scꞌoplal yuꞌun ti crixchanoetique ―xiic.