MATEO 1:20

MATEO 1:20 TZOZNT

Ti cꞌalal yech xaꞌox snopoj ti Josee, jaꞌo la ivaychin. Isvaychin la jun anjel ta vinajel. ―José, voꞌot smomot ti Davide, mu xavat avoꞌon. Icꞌo li Maríae. Li yol xchiꞌinoje maꞌuc xchꞌamal vinic; jaꞌ ta syuꞌel li Chꞌul Espíritue.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMATEO 1:20