MATEO 1:12

MATEO 1:12 TZOZNT

Tey xaꞌox tspasatic ta mantal ta Babilonia ti jchiꞌiltactique ti cꞌalal iꞌayan screm ti Jeconíase, Salatiel sbi. Iꞌayan screm ti Salatiele, Zorobabel sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក