NSAN MATEO 2
OTENT
2
ꞌRaya ba̱di e bi cꞌa̱ꞌtsa ra zi ba̱tsi
1Núꞌʉ ya pa mrá nda̱ ra Erode, gueꞌbʉ bi ꞌmʉi ra Jesu ja ra hnini Belé de ra hai Judea. Ne de nuya paꞌʉ ꞌraya hoga ba̱di bi ꞌñehe de yabʉ ya hai ngue mbøxhyadi. Bi ꞌñeheꞌʉ ne bi zøhø ja ra hnini Jerusale. 2Nepʉ bi ꞌñaniꞌʉ bi ꞌñena:
―¿Habʉ de guecua di ꞌbʉi rá nda̱ ya xodyo núꞌa̱ ja guehya xa ꞌmʉi? Ngueꞌa̱ stá hanthe ꞌnara tsø de bøxhyadi y dí pa̱he gue go gueꞌa̱ ꞌnara ntꞌudi gue xa ꞌmʉi ꞌnara nda̱, hangue stá ehehe pa ga nsundaheꞌa̱.
3Y nu mi ꞌyøde ra nda̱ Erode njabʉ, xi bi ntsu ne bi du rá mʉi, ne gatho ya me Jerusale bi ntsu nehe, ne bi du yá mʉi. 4Ra nda̱ Erode ꞌbestho bi zohna ya nda̱ gá macja̱ ne ya xahnate de rá ley ra Moise pa bi ꞌyambabiꞌʉ te mi ma̱nga yá hɛꞌmi, habʉ dí ꞌmʉi ra Cristo núꞌa̱ ma da nda̱. 5Y nuꞌʉ́ bi ꞌñembi:
―Ma da ꞌmʉi Belé de ra hai Judea, ngueꞌa̱ njabʉ bi ꞌyofo rá ꞌmɛhni Ajua̱ gue bi ꞌñena:
6Núꞌahʉ gyá menguhʉ Belé de ra hai Judá,
maꞌna xa tꞌeꞌtsꞌa ri nsuhʉ de gatho maꞌra ya hnini de ra hai Judá,
ngueꞌa̱ de gueꞌahʉ ma da bønga ꞌnara nda̱
núꞌa̱ da supa rá hnini Ajua̱ núꞌa̱ rá thuhu Israel.
7Nuꞌbʉ́ ra Erode bi ña̱sɛui ꞌramatsꞌʉ ya ba̱di ne bi ꞌyambabiꞌʉ haꞌmʉ xqui hyanda ra tsø. 8Nepʉ bi ꞌñembi:
―Rí maha Belé, ꞌyohʉ gui ꞌñanihʉ xá hño habʉ di ꞌbʉi ra ba̱tsi, y nu xcrí tsʉhʉ güi penjʉ gui xicaguihʉ pa ga ma ga nsundaga nehe.
9Y nu mi ꞌyøde núꞌa̱ bi ma̱nga ra nda̱, nuꞌʉ́ bi ma. Nepʉ núꞌa̱ ra tsø xqui hyantꞌʉ mbøxhyadi mi ꞌbɛtꞌo de gueꞌʉ mi utua ra ꞌñu asta himbi tsøni habʉ mi ꞌbʉi ra zi ba̱tsi ja bi ꞌmaini ra tsø. 10Nepʉ ya ba̱di bi hyanda ra tsø bi ꞌmai ja ꞌnara zi ngu, ne xi bi johyaꞌʉ. 11Y bi yʉtꞌiꞌʉ ja ra ngu ne bi hyanda ra zi ba̱tsi co ra Maria nurá na̱na̱ꞌa̱, ne bi ndandiña̱hmuꞌʉ pa bi nsunda ra zi ba̱tsi, ne bi xoꞌtsa yá ꞌmɛꞌtsi mi hña̱, ne bi umba ya ꞌbaha dega oro ne ra tꞌutsꞌi ne ꞌnara ñʉni mi yʉni xá cʉhi mrá thuhu ra mirra. 12Ha nuya ba̱di bi xipabi Ajua̱ dega tꞌi gue hinda menguiꞌʉ pa da xipabi ra Erode habʉ xqui zʉdi ra zi ba̱tsi. Hangue nuꞌʉ́ bi pacua ra ꞌñu pa bi mengui ja yá hai.
Ra Jose bi zixa ra ba̱tsi co rá na̱na̱ pa Egipto
13Nu mi menga ya ba̱di, Ajua̱ bi mɛhna ꞌnará ɛnxɛ pa bi zofo ra Jose dega tꞌi ne bi ꞌñembi:
―Nangui ne tsixa ra zi ba̱tsi co rá na̱na̱, pøñhʉ yabʉ de guecua. Rí maha ja ra hai Egipto gui ꞌbaꞌtuahʉ ra nda̱ Erode ngueꞌa̱ nuꞌá̱ ma da hyonga ra zi ba̱tsi pa da hyo, y ja bá ꞌbʉhʉni asta hinga xiꞌaꞌi güi penjʉ.
14Nuꞌbʉ́ ra Jose bi nangui ꞌbestho ra xuuiꞌa̱ ne bi zixa ra zi ba̱tsi co rá na̱na̱ pa bi ma Egipto. 15Y ja bá ꞌbʉhniꞌʉ asta himbi du ra Erode. Hangue bi nja ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga rá ꞌmɛhni Ajua̱ gue Ajua̱ bi ꞌñena: “Dá pɛnpa ra noya ma Tꞌʉ pa da bøni de Egipto.”
Ra nda̱ Erode bi manda da tho ya tꞌʉca tsꞌʉntꞌʉ núꞌʉ mi ꞌbʉ Belé
16Nepʉ ra Erode xi bi bø rá cuɛ ntsꞌɛdi ngueꞌa̱ xqui hyatꞌa ya ba̱di. Hangue bi manda da tho gatho ya zi ba̱tsi núꞌʉ mi ꞌbʉi gatho rá ngʉni Belé, núꞌʉ mi pɛꞌtsa yo njɛya pa rí ga̱i, ngueꞌa̱ xqui xipa ya ba̱di gue ya mi pɛꞌtsa ngu yo njɛya de xqui hyanda ra tsø. 17Y bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga ra Jeremía rá ꞌmɛhni Ajua̱ ne bi ꞌñena:
18Bi ntꞌøde ya da̱nga tsꞌoni ja ra hai de Ramá ne ya hmafi,
ngueꞌa̱ ra Raque xqui thopabi gatho yá zi ba̱tsi,
hangue mi zoni ne himbi za to bi hyoꞌti.
19Nepʉ ya de bi du ra Erode, nuꞌbʉ́ Ajua̱ bi mɛhna maꞌnaꞌqui ꞌnará ɛnxɛ pa bi zofo ra Jose dega tꞌi nuni Egipto, ne bi ꞌñembi:
20―Nangui ne tsixa ra zi ba̱tsi co rá na̱na̱ ne rí maha ja ri haihʉ Israel ngueꞌa̱ ya xa du núꞌa̱ toꞌo mi honga ra zi ba̱tsi pa xa hyo hma̱ha̱.
21Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi nangui bi zixa ra zi ba̱tsi co rá na̱na̱ y bi mengui pa ja yá hai Israel. 22Pe ra Jose bi ꞌyøde gue ra Arquelao rá tꞌʉ ra Erode go mrá mpøte de rá ꞌbɛfi rá dada ne bi nda̱ ja ra hai Judea, hangue mi tsu da zøni ja núꞌa̱ ra haiꞌa̱. Nuꞌbʉ́ Ajua̱ bi xipi dega tꞌi gue da ma ja ra hai Galilea. 23Y bi zøniꞌʉ bi ꞌmʉhni ja ꞌnara hnini rá thuhu Nasare, pa bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga ꞌrayá ꞌmɛhni Ajua̱ gue ra Jesu ma da tꞌembabi gue ra me Nasare.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពី Ra 'Ra'yo Testamento