Matayo Enyanjula
GWR
Enyanjula
Ekitabo aMawuliro aMasa ngʼoMatayo oweyagawandiikire, kimo oku bitabo ebina ebiri omu Ndagaano eMpyaka ebisonzola oku bwomi bwa Yesu Kurisito. Buli kitabo ekimo kwebyo bakyeta bati, “Mawuliro agʼamazima,” amakulu gaakyo “Mawuliro aMasa.” AMawuliro aMasa ago bagawandiikire ngʼoYesu amalire okufa, era abagawandiikire babbaire Matayo, nʼoMaako, nʼoLuuka, nʼoYokaana.
Abakugu omu byʼeBbaibbuli tibamaite ekiseera ekituuce era nʼekifo ekibawandikiiremu ekitabo kinu. Neye kiri ooti-so bakiwandiikire nga wabitirewo emyanka 60 okuzwera nakimo oku kubyala oYesu era abantu bangi bateebereza bati bakiwandikiire mu kyalo ekibeeta bati Palesitaini.
Omuwandiiki niiye oMatayo, eyabbaire omusolooji wʼomusolo ngʼoYesu akaali okumweta okusuuka omoiza oku beegibe eikumi na babiri. Iye era abantu babbaire bamumaite eriina erindi bati Leevi.
OMatayo yawandiikire aMawuliro aMasa ganu ngʼagenderera kulaga ati, oYesu niiye oKurisito ogubasukireku amafuta, era oKibbumba oguyalondere tikulokola Bayudaaya bonkani neye nʼabantu bonabona. OMatayo era yawandiikire ebintu bingi ebikwata oku bwakabaka bwa Kibbumba. Ibo aBayudaaya babbaire basuubira oKurisito kusuuka kabaka wa bwakabaka bwa ku kyalo. OMatayo yatwaire omutagano munene okwakanisya enjikirirya eyo, ngʼasonzola obwakabaka obwʼomwoyo era obwa Kibbumba. Era alaga oYesu ngʼowaali omwegesi owʼenjabulo aali nʼobwezye okwegesya aMateeka omu ngeri empyaka.
OMatayo asonzola kusani ebikwata oku Yesu. Atandiikira oku lulyo lwa Yesu nʼengeri egibamubyairemu, nʼalonsya nʼoku kumubatiza, nʼemirimogye egyokulaabba nʼokulamya egiyakolere omwitwale lyʼe Galiraaya. OMatayo amaliirirya okulonsyakwe nʼebyo ebyabbairewo omu lugendolwe ngʼayaba e Yerusaalemi egibamukwatiire ni bamuwaayo eeri abʼobwezye, era alonsya nʼoku kufaakwe nʼokuzuukirakwe.
Engeri egibyecaanamu
1. Olulyo lwa Yesu Kurisito nʼokumubyala nʼentandiika yʼobuweereryabwe 1-4.
2. Obuweererya bwa Yesu nʼebiyayegeserye 5-25.
3. Emmaliirirya yʼobuweererya bwa Yesu 26-28.