Matayo 1:1

Matayo 1:1 GWR

Lunu niirwo olulyo lwa Yesu Kurisito omwizukulu wa Dawudi, iye eyabbaire omwizukulu wa Ibbulaimu
GWR: ENdagaano eMpyaka omu Lugwere
ចែក​រំលែក