Matyù 1
PNYDBL
1
Pɨ̀tǎ pɨ̀tǎ pɨ Yěsû Kristù
(Luk 3.23-28)
1Mɨ̀linə̀ mə nɨ pɨ ŋwàʼnə̀nə lə la mɨ̀linə̀ mɨ ngàŋə ngẅàrə̀ Yěsû Kristù nɨ à lə̀ furə̀nə amwuə ngẅàrə̀ ndâ Dàfirə̀ moonə̀ Abràhamə̀.
2Abràhamə̀ a pə tǎ pɨ Isàkə̀,
Isàkə̀ a pə tǎ pɨ Yàkobə̀,
Yàkobə̀ a pə tǎ pɨ Judà pobə pɨ̀momaa ɨ̀pe pɨ mbyàŋnə̀,
3Judà a pə tǎ pɨ Perèzə̀ pobə Zerà nɨ mǎ ɨghobə à lə̀ pənə Tamà,
Perèzə̀ a tyiʼə̀ mbə tǎ pɨ Hezrònə̀,
Hezrònə̀ a pə tǎ pɨ Ramə̀,
4Ramə̀ a pə tǎ pɨ Àminadàbə̀,
Àminadàbə̀ a pə tǎ pɨ Nashònə̀,
Nashònə̀ a pə tǎ pɨ Salmònə̀,
5Salmònə̀ a pə tǎ pɨ Boàzə̀, nɨ mǎ e à lə̀ pənə Rahàbə̀ la,
Boàzə̀ a pə tǎ pɨ Obèdə̀ nɨ mǎ e à lə̀ pənə Rutə̀,
Obèdə̀ a pə tǎ pɨ Jesè,
6Jesè a tyiʼə̀ mbə tǎ pɨ ɨ̀fò Dàfirə̀.
Dàfirə̀ nɨ à lə̀ pənə tǎ pɨ Solomònə̀ ẅùə̀ nɨ mǎ e à lə̀ pənə ngẅùə Uryà la.
7Solomònə̀ a pə tǎ pɨ Rehobwàmə̀, Rehobwàmə̀ a pə tǎ pɨ Àbijà, Àbijà a pə tǎ pɨ Asà,
8Asà a pə tǎ pɨ Jehoshafàtə̀, Jehoshafàtə̀ a pə tǎ pɨ Jehoràmə̀, Jehoràmə̀ a pə tǎ pɨ Uzyà,
9Uzyà a pə tǎ pɨ Jotàmə̀, Jotàmə̀ a pə tǎ pɨ Ahàzə̀, Ahàzə̀ a pə tǎ pɨ Hezekyà,
10Hezekyà a pə tǎ pɨ Manasè, Manasè a pə tǎ pɨ Amònə̀, Amònə̀ a pə tǎ pɨ Josyà,
11Josyà a pə tǎ pɨ Jekonyà, ẅùə̀ nɨ à lə̀ pyə̂nə a ghobə pɨ̀momaa ɨ̀pe nkwùə̀ nɨ pɨ lə̀ lòonə pɨ̀Jew ndèrə̀ a àlaʼà Babilònə̀ tsaʼa ɨ̀pùʼù ntsòo la.
12Tsaʼnə pɨ lə̀ pənə a àlaʼà Babilònə̀ la, Jekonyà à lə̀ pə tǎ pɨ Sheatyèlə̀, Sheatyèlə̀ a pə tǎ pɨ Zèrubabèlə̀,
13Zèrubabèlə̀ a pə tǎ pɨ Abẅùdə̀, Abẅùdə̀ a pə tǎ pɨ Èlyakìmə̀, Èlyakìmə̀ a pə tǎ pɨ Azòo,
14Azòo a pə tǎ pɨ Zadòkə̀, Zadòkə̀ a pə tǎ pɨ Achìmə̀, Achìmə̀ a pə tǎ pɨ Elyùdə̀,
15Elyùdə̀ a pə tǎ pɨ Eleazà, Eleazà a pə tǎ pɨ Matànə̀, Matànə̀ a pə tǎ pɨ Yàkobə̀,
16Yàkobə̀ a pə tǎ pɨ Jòsebə̀, nɨ à lə̀ pənə ndwuumə̀ Màriyà, Màriyà ẅùə̀ nɨ à lə̀ pyə̂nə a Yěsû ẅùə̀ nɨ pɨ pa nfuŋə̀ nɨ Kristù la.
17Lə lə̀ pə ɨ̀waanə̀ pɨ̀tǎ pɨ̀tǎ pɨ Yěsû ntsòbə̀ nɨ̀kwàa mbìʼnə̀ aŋunə Abràhamə̀ mbyàa aŋunə Dàfirə̀, mbə ɨ̀waanə̀ ntsòbə̀ nɨ̀kwàa nfurə̀ aŋunə Dàfirə̀ mbyàa nkwùə̀ nɨ pɨ lə̀ lòonə a ghobə tsaʼa ɨ̀pùʼù a àlaʼà Babilònə̀, nkɨ mbə ntsòbə̀ nɨ̀kwàa a nɨ furə̀ nkwùə̀ ɨ̀pùʼu mbyàa nkwùə̀ nɨ pɨ lə̀ pyə̂nə Kristù Ghù Ndzoʼnə wa.
Tsaʼnə pɨ lə̀ pyə̂nə a Yěsû
(Luk 2.1-7)
18Tɨ̀tsòŋə̀, lə̌ ndwuumə̀ nɨ pɨ lə̀ làŋə̀nə mbyə̂ a Yěsû. Nkwùə̀ nɨ mǎ e Màriyà à lə̀ pirə̀nə mbə môngwàngòonə̀, pɨ lə̀ tsoʼò mɨ̀lùʼù mɨ àtwuə̀ ɨ̀me lo â pə ngẅùə Jòsebə̀. Nkwùə̀ ɨ̀ lə̀ kɨ kùʼù lo pobə̂ pwuutə̀ a nɨ̀zoʼò wə̀, Màriyà a sùŋə̀ a moonə̀ e amwuə Àzhwùə̀ Nẅùə̀. 19Ndwuumə̀ e Jòsebə̀ à lə̀ pə ŋònə̀ nɨ à pənə nɨ mbòomə ghù ɨ̀shìʼnə̀, ka kɨ kòŋə̀ e a nɨ chyâ ɨ̀siŋnə̀ àtwuə̀ Màriyà. À lə̀ pə nɨ àkwàŋə̀ a nɨ ghàbə̀ a nɨ̀zoʼò ghu àchyə̌chyə̂. 20Tsaʼnə à lə̀ mənə nkwàŋə̀ a nɨ ghɨ̀rə̀ a lenə la, angèrə̀ Ndòʼnə̀mbyə̂ a tô ambo ze amwuə ndzə̀əmə̀ nshwəŋə̀ lo, “Jòsebə̀ moonə̀ ngẅàrə̀ Dàfirə̀, kò wə̀ pô a nɨ lòo Màriyà tsaʼa ngẅùə o, ntiinə moonə̀ wə̀ a nɨ̀pùmə̀ ze à chyə̂ la nɨ ɨ̀tɨ̀ŋnə̀ Àzhwùə̀ Nẅùə̀. 21À ghǎ pyə̂ a mômbyàŋnə̀ wə̀ chwùə̀ nɨ̀linə̀ ɨ̀tse nɨ Yěsû ntiinə à ghǎ chwarə̀ pə̀ənə̀ ɨ̀pe aŋunə tɨ̀pòŋə̀ ɨghobə.”
22Ɨ̀nwùə̀ pə̀ ɨ̀tsùmə̀ lə̀ lòo alyiʼə a nɨ lẅenə̀ ànwùə̀ za nɨ Ndòʼnə̀mbyə̂ à lə̀ shwəŋə̀nə ndàŋə̀ a ndzùmə̀ ngàŋə̀ ntwuumə̀ Nẅùə̀ lo, 23“Mômə̀ngyə̌ nɨ ka à zhyə̂ e a ŋònə̀ mbyàŋnə̀ à ghǎ sùŋə̀ kɨ pyə̂ a mômbyàŋnə̀, pɨ̀ fuŋə̀ e nɨ Immanuel” (nɨ ɨ̀sùmə ɨ̀ chyə̂nə mbə lo, “Nẅùə̀ à wə̀ pə̀ənə̀ pɨ pobə”). 24Nkwùə̀ nɨ Jòsebə̀ à lə̀ zhwèmnə̀nə, à lə̀ ghɨ̀rə̀ tyìʼə̀ tsaʼnə angèrə̀ Ndòʼnə̀mbyə̂ wa à lə̀ tiitə̀nə, ndòo Màriyà tsaʼa ngẅùə e. 25La ka à lə̀ lyə̂ e nɨ ze tə mbyàa nkwùə̀ nɨ à lə̀ pyə̂nə a mômbyàŋnə̀ wə̀. Jòsebə̀ a chwùə̀ e nɨ Yěsû.