1 โมเซ 2
WLB
2
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ
1ไลลวง กัน ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง ไม่ โอเอีฮ อาวต นึง อื โครยญ เจือ เอีจ ฟวยจ เมาะ เซ. 2เญือม เอีจ เติง ซเงะ อาแลฮ นึง อื พะจาว เอีจ ฟวยจ กัน ยุฮ อื. ลโล่ะ นึง อื. 3พะจาว ปิฮ มุ่น ละ ซเงะ อาแลฮ เซ. เกือฮ อื แปน ซเงะ ซัมคัน, นึง มัฮ อื ซเงะ ลโล่ะ อื ฮา ยุฮ แตะ กัน เตือง โอยจ อื.
พะจาว ยุฮ ปุย นึง เตะ
4-5ไลลวง ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เญือม ยุฮ พะจาว อื มัฮ ตอก เฮี. เญือม ยุฮ โรง พะจาว เยโฮวา ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง เงอ, ดิ ไก โตว โคะ เอาะ นึง ปลัฮเตะ เอ. ดิ ไก โตว ป กวยฮ นึง เฟือฮ. มัฮ ฆาื โอ พะจาว เยโฮวา ดิ เกือฮ พริ เฮละ ละ ปลัฮเตะ. ดิ ไก โตว ปุย ละ ซ มอก แตะ ม่า ยุฮ แตะ ชิจ เจอ. 6มัฮ รอาวม ปลาึฮ ป โอก เน่อึม ปลัฮเตะ เซ โน่ง ป ซเกาะ ยุฮ เตะ เอ. 7เญือม เซ พะจาว เยโฮวา โกว เตะ รกาื ละ ยุฮ แตะ ปุย นึง. ฟวยจ เซ ปลาึง รพาวม โกะ แตะ โตะ มาึฮ อื. ปุย เซ ไก เอิน จีวิต เบือ อื.
ไลลวง รปึม เอเด่น
8 พะจาว เยโฮวา ยุฮ อาึง รปึม ติ โดฮ นึง แควน เอเด่น. มัฮ ลวง ลั่ก โอก ซเงะ. เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ เซ อาวต นึง รปึม เซ. 9ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โคะ กวยฮ นึง รปึม ยุฮ แตะ เซ. เมาะ ป ไมจ ละ ไง่ ปุย, ไม่ ป ลัง โซม ปุย เปลิ อื ยุฮ อื โครยญ เจือ. บั่กบ่วน รปึม เซ ไก โคะ จีวิต นึง, ไม่ โคะ เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ ป ปุก ไม่ ป พิต.
10แควน เอเด่น เซ ไก โกลง นึง ปัต ฮอยจ ละ รปึม เซ. เญือม เอีจ ปัต อื โปน รปึม เซ โกลง เซ รกัฮ แปน ปาวน เซน. 11ติ เซน อื มัฮ โกลง ปีโชน. มัฮ ป ปัต รวิต เมือง ฮาวิลา นา ก โฮวน แฮ ไคร นึง. 12ไคร เมือง เซ มัฮ ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ. นา เซ ไก โรฮ ปุยฮ โคะ ซออย ฮงาื นึง ไม่ แกว ไมจ ติ เจือ. 13ติ เซน อื แม มัฮ โกลง กิโฮน. ปัต รวิต เมือง คุต. 14ติ เซน อื แม มัฮ โกลง ไทกริต. ปัต เฆียง เมือง อัตซีเรีย ลวง ลัก โอก ซเงะ นึง อื. ติ เซน อื แม มัฮ โกลง ยูฟะเรตี. แปน ปาวน เตือง เซ.
15 พะจาว เยโฮวา เกือฮ ปุย ยุฮ แตะ เซ อาวต นึง รปึม เอเด่น เซ, เกือฮ อื แลน แก อื ไม่ รซอฮ อื นึง. 16พะจาว เยโฮวา ซตอก อาึง อื ตอก เฮี, “เปลิ โคะ ไฮญ โตะ รปึม เฮี โครยญ เจือ ปะ ลัง โซม เปอะ, เตอึม ป ฆวต โซม เปอะ นึง อื. 17ไก ติ โคะ โน่ง ป โอ เปอะ ไมจ โซม เปลิ อื เฟือฮ เอิน. มัฮ โคะ ป เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ ป ปุก ไม่ ป พิต เซ. ลู เปอะ โซม ซเงะ ออฮ ซ ยุม เปอะ ซเงะ เซ” อัฮ เซ ละ อื.
ไลลวง ยุฮ พะจาว ปรโปวน
18ฟวยจ เซ พะจาว เยโฮวา อัฮ เฮี “ไมจ โตว ปรเมะ เฮี อาวต โน่ง. อาึ ซ ยุฮ ปุ กู อื ป โปง โกะ อื เกือฮ แปน ป เรอึม อื” อัฮ เซ.
19โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โอเอีฮ ป ไก จีวิต เตือง โอยจ อื พะจาว เอีจ เกือฮ อื เกิต เน่อึม นึง เตะ. เญือม เซ ตาว อื ละ ปรเมะ เซ. ง่อต แลน ตอก ซ ปุก ปรเมะ เซ มอยฮ อื. ปุก ปรเมะ เซ มอยฮ อื ตอก ออฮ เอีจ แปน มอยฮ อื ตอก เซ. 20ปรเมะ เซ ปุก เนอึม มอยฮ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ เตือง โอยจ อื. ปรเมะ เซ ปังเมอ โอ ดิ ไก ปุ กู ป เรอึม อื ไม่ โปง อื โกะ อื.
21เญือม เซ พะจาว เยโฮวา เกือฮ ปรเมะ เซ ปู ไอจ. ลไล ไอจ อื เซ กอฮ ซอัง พราวก อื ติ. เกือฮ แม เนะ อื รติต ตอก ไพรม แตะ แม. 22ซอัง พราวก กอฮ พะจาว ฮา ปรเมะ เซ ยุฮ อื แปน ปรโปวน. ตาว อื ละ ปรเมะ เซ.
23เญือม เซ ปรเมะ เซ อัฮ เฮี, “ปุย เฮี มัฮ เนะซอัง โอก เน่อึม เนะซอัง อาึ. ปุย เฮี เอีจ เกือฮ พะจาว โอก ฮา ปรเมะ. ไมจ อัฮ ปรโปวน ไม่ ฆาื อื,” อัฮ เซ.
24มัฮ ฆาื เซ ป ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปรโปวน เญือะ แตะ ฆาื อื. ปุย ลอา เซ เอีจ แปน เนะซอัง ติ.
25เญือม เซ ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน เญือะ อื เซ อาวต ฆาวง ลั่ง, ยุง โตว โซะ กิจ.