1 โมเซ 1
WLB
1
พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง
1โฆะ ลั่ง เมือ โรง อื พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง. 2เญือม เซ ปลัฮเตะ ดิ แปน โตว ฮุป ฮอย แตะ เฟือฮ. ม่าวง เยือ ลั่ง. รไม่ ลั่ง ไม่ รอาวม. ราว รอาวม โด่ะ เซ เฟียก ตัน ลั่ง. ลปุ พะจาว มอง ควป คุม ราว รอาวม เซ.
3พะจาว อัฮ เฮี, “เกือฮ ซเปีย ไก,” อัฮ เซ. ซเปีย เซ ไก เนอึม ฆาื อื. 4พะจาว เญือม ยุ อื ซเปีย เซ ไมจ ละ อื. พะจาว รกัฮ ซเปีย ฮา เฟียก อื. 5ซเปีย เซ อัฮ เมือ ซเง่ะ ไม่ อื. เฟียก เซ อัฮ เมือ ก ซาวม ไม่ อื. เมือ กปู อื ไก. เมือ กซะ อื ไก. มัฮ ซเงะ ติ นึง อื.#1:5 โม ฮีบรู เญือม เมีญ อื ซเงะ เอ, มัฮ เมีญ อื เน่อึม เญือม เลียก ซเงะ ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ ติ นึง อื แม.
6ฟวยจ เซ พะจาว อัฮ เฮี, “เกือฮ รตา ไก ซน่ะ รอาวม ละ ซ เกือฮ อื รอาวม เซ รกัฮ ฮา ปุ แตะ,” อัฮ เซ. 7เญือม เซ พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตอก อัฮ แตะ เซ. รอาวม เซ รกัฮ เนอึม ฮา ปุ แตะ. รอาวม อาวต ราว เซ อาวต โน่ง. รอาวม อาวต ฆรึม เซ อาวต โน่ง โรฮ. 8พะจาว อัฮ ปลัฮ มะลอง ไม่ รตา เซ. เมือ กปู อื ไก. เมือ กซะ อื ไก. มัฮ ซเงะ ลอา นึง อื.
9พะจาว อัฮ แม เฮี, “เกือฮ รอาวม อาวต ฆรึม มะลอง รโจะ ติ โดฮ เดอึม ซ ไก เตะ ซออฮ นึง,” อัฮ เซ. ไก เนอึม ตอก อัฮ อื เซ. 10พะจาว อัฮ ปลัฮเตะ ไม่ เตะ ซออฮ เซ. รอาวม รโจะ เซ อัฮ ปลัฮ รอาวม ไม่ อื. พะจาว เญือม ยุ อื ไมจ ละ อื. 11เญือม เซ พะจาว อัฮ เฮี, “เกือฮ ปลัฮเตะ กวยฮ โอเอีฮ นึง โครยญ เจือ, ตอก โคะ เอาะ, เฮงาะ รโกะ, ไม่ พักเญือ เมาะ ป ไก เปลิ ไก โนง นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อื,” อัฮ เซ. ไก เนอึม ตอก อัฮ อื เซ. 12ปลัฮเตะ กวยฮ เนอึม โอเอีฮ ตอก เซ นึง. พะจาว เญือม ยุ อื ไมจ ละ อื. 13เมือ กปู อื ไก. เมือ กซะ อื ไก. มัฮ ซเงะ ลอวย นึง อื.
14พะจาว อัฮ แม เฮี, “เกือฮ ควน ซเปีย ยุฮ โอเอีฮ ไก นึง ปลัฮ มะลอง, ละ ซ รกัฮ แตะ เมือ ซเง่ะ อื ฮา เมือ ก ซาวม อื. เกือฮ แปน ควน ยุง ปุย เวลา, ซเงะ เคิ เนอึม นึง. 15เกือฮ แปน ป รัง นึง ปลัฮ มะลอง, ไม่ ซเปีย โรฮ อื ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ,” อัฮ เซ. ไก เนอึม ตอก อัฮ อื เซ. 16พะจาว ยุฮ เนอึม ควน ซเปีย ระ ลอา โม่ว. ป ระ นึง อื เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ซเง่ะ อื. ป แตวะ นึง อื เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ก ซาวม อื. ยุฮ โรฮ ซโมยญ เตือง โอยจ อื. 17พะจาว เกือฮ อื อาวต นึง ปลัฮ มะลอง. เกือฮ อื ซอต ซเปีย ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ. 18เกือฮ อื ตัตเตียง เมือ ซเง่ะ ไม่ เมือ ก ซาวม อื, ไม่ เกือฮ อื รกัฮ ก ซเปีย ฮา ก เฟียก อื. พะจาว เญือม ยุ อื ไมจ ละ อื. 19เมือ กปู อื ไก. เมือ กซะ อื ไก. มัฮ ซเงะ ปาวน นึง อื.
20พะจาว อัฮ แม เฮี, “เกือฮ รอาวม ไก โกะโกลง นึง โฮวน, โครยญ เจือ. เกือฮ โรฮ ไซม โปว นึง กังฮาว ราว ปลัฮเตะ,” อัฮ เซ. 21เญือม เซ พะจาว ยุฮ กะ ระ ไก นึง ปลัฮ รอาวม. ยุฮ โรฮ โกะโกลง โครยญ เจือ, เกือฮ อื อาวต โตะ รอาวม โฮวน, ตัม เจือ อื ไอฮ โครยญ เจือ. ยุฮ โรฮ ไซม โครยญ เจือ, ตอก เจือ แตะ ไอฮ โรฮ. พะจาว เญือม ยุ อื ไมจ ละ อื. 22พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อื. อัฮ เฮี, “เกือฮ ติ เปอะ พรุฮ โฮวน ปอ นาวก อื ยุฮ ปลัฮ รอาวม. โม ไซม เกือฮ โรฮ พรุฮแพร เลี่ป ปลัฮเตะ โรฮ,” อัฮ เซ. 23เมือ กปู อื ไก. เมือ กซะ อื ไก. มัฮ ซเงะ พอน นึง อื.
24พะจาว อัฮ แม เฮี, “เกือฮ ปลัฮเตะ ไก โกะพริ โกะย่วง นึง, ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ ตัม เจือ อื ไอฮ โครยญ เจือ,” อัฮ เซ. ไก เนอึม ตอก อัฮ อื เซ. 25พะจาว ยุฮ เนอึม โอเอีฮ ตอก เซ โครยญ เจือ. เญือม ยุ อื ไมจ ละ อื.
26เญือม เซ พะจาว อัฮ เฮี, “ไมจ เอะ ยุฮ ปุย ตอก ฮุปฮอย เอะ ไอฮ. เกือฮ ตอก เอะ. เกือฮ ตัตเตียง กะ นึง ปลัฮ รอาวม. ตัตเตียง โรฮ อื ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โกะพริ โกะย่วง เตือง โอเอีฮ ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื, ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ อื โรฮ,” อัฮ เซ. 27พะจาว ยุฮ เนอึม ปุย ตอก ฮุปฮอย โกะ แตะ ไอฮ. ยุฮ อื เตือง ปรเมะ ปรโปวน. 28พะจาว ปิฮ มุ่น ละ อื ตอก เฮี, “เกือฮ ติ เปอะ พรุฮแพร โฮวน ปอ นาวก เปอะ ยุฮ ปลัฮเตะ. เกือฮ ติ เปอะ ปุน กุม โอเอีฮ ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื. ไมจ เปอะ ตัตเตียง กะ นึง ปลัฮ รอาวม. ตัตเตียง โรฮ ไม่ ไซม ไล่ ไม่ โอเอีฮ ไฮญ ป โฮว นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื,” อัฮ เซ.
29เญือม เซ พะจาว อัฮ เฮี, “ง่อต แลน เมอะ. เฮงาะ รโกะ ไม่ พักเญือ ไม่ เปลิ โคะ เปลิ เอาะ, อาึ เอีจ เกือฮ แปน ป โซม ป ปอน ละ เปอะ โครยญ เจือ. 30ฮละ โคะ ฮละ เอาะ ไม่ ไรป เบระ โอเอีฮ, อาึ เอีจ เกือฮ โรฮ แปน ป โซม ละ โกะพริ โกะย่วง ไม่ ไซม ไล่ ไม่ ซัตซิง ป โฮว ลังเตะ โครยญ เจือ,” อัฮ เซ พะจาว. แปน เนอึม ตอก เซ.
31พะจาว เญือม ยุ อื โอเอีฮ ป ยุฮ แตะ เซ โครยญ เจือ, ไมจ เนอึม ละ อื. เมือ กปู อื ไก. เมือ กซะ อื ไก. มัฮ ซเงะ แลฮ นึง อื.