Matiu 2:15

Matiu 2:15 ERI

Goidu wala yafa gainga, goi Herot umai. Dada heigai waha, Anyakaro nomo beele ete profet hurau langa lewai waha edomuwai. No onou lewai, “Ji yame idafe no Isip la yafana, ji no Isip awadu mayei nomo yaure tunanga mayaha.”
ERI: ITOU NOMO HILOU BEELE
ចែក​រំលែក