Matiyo 1:14

Matiyo 1:14 MMNNT

Kamhan minliwat si Azor kan Sadok. Kamhan minliwat si Sadok kan Akim. Kamhan minliwat si Akim kan Iliyod.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក