Genesis 1
IVBPOTNT
1
No Nakaparswa No Lobong
1Do nakapamarswaw ni Āpo Dyos so hanyit kan lobong,#1:1 Sal. 102:25; Jn. 1:1-3, 10; Kol. 1:15-16; Heb. 1:2; Pal. 4:11 2abaw potar no lobongaya, as kan abo paw mimyan na. Oltimo so kasari do dawri, as kan natonep pa tabo do magpapalot a kelsang no ranom. As no Ispirito no Dyos,#1:2 “No Ispirito no Dyos” mana “no panakabalin no Dyos” mana “no salawsaw a yapod Dyos.” Do chirin Hebreo, salawsaw kan ispirito, ki asa chirin. ki nāw na sinalokoban hapotaw no ranom. 3Ki do dawri, inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Myan pakono sedang.” Ki nyeng a myan sedang a akmas inchirin naw. 4Do nakaboyaw no Dyos so sedang, naboya na maganay. Sinpangan na, pinaysyay naw sedangaw kan saryaw. 5Iyaw sedangaya, ki pinangaranan nas “Maraw,” as iyaw saryaya, ki pinangaranan nas “Mahep.” Homnabas mahep kan myan danaw mabekas. Iyaw nyaw manōma araw.
6Katayokan nawri, inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Myan pakono kademdeman#1:6 No inanohdan dan Jodyo, ki iyaw kademdeman, ki akmaw nalotog a rakoh a sabak. Nyaya sabak, ki balaten naw ranom do hanyit a mangay a omlayos so tana. a mapaytawas ranom tan myan dadwa yanan ranom.” 7Pinarin ni Āpo Dyos kademdeman a mapaytawa so ranom tan myan do tohos kan myan ranom do ibaba. Ki oyod a naparin iyaw inchirin naw. 8No mapaytawa so ranom, ki pinangaranan nas “Kademdeman.” Sinpangan na, homnabas mahep kan myan danaw mabekas. Iyaw nyaw chadadwa narana karaw.
9Inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Mayrarapa sa pakono ranomaya a myan do ohbo no kademdemanaya do asa yanan tan myan mabkoh a yanan.” Ki oyod a naparin.#1:9 2 Ped. 3:5 10Pinangaranan ni Āpo Dyos so “Tana” iyaw mabkohaw a yanan, as iyaw nayrarapaya a ranom, ki pinangaranan nas “Tāw.” As do nakaboyaw sya no Dyos, naboya na maganay. 11Sinpangan na, inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Patobohen pakono no tanaw tabo a kita no tomobo a myan so botoh kan kayokayo a omsi.” Ki oyod a naparin. 12Dawa, pinahtot no tanaw tabo a kitan mohamoha a myan so botoh kan siraw kayokayo a myan so asi. Do nakaboyaw sya no Dyos, naboya na maganay.
13Homnabas mahep kan myan danaw mabekas. Iyaw nyaw chatatdo narana karaw.
14Sinpangan na, inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Maparin pakono saw soho do hanyit tan myan mapaysyay so maraw kan mahep tan myan pakailasinan so siknanan araw, bohan,#1:14 “Bohan” mana “mangina a araw a kaidaydāyaw so Dyos.” kan awan. 15Magranyag sa do hanyit tan masedangan lobongaya.” Ki oyod a naparin. 16Dawa, pinarin ni Āpo Dyos dadwa rarakoh a soho. Iyaw mayīyitaw, ki araw a magranyag an maraw, kan iyaw makapkapsotaw, ki bohan a magranyag an mahep. Pinarin na paw bitohen saw. 17On, pinangay sa ni Āpo Dyos do hanyit a mangsedang so lobongaya 18tan magranyag sa do maraw kan mahep a mapaysyay so sedang kan sari. As do nakaboyaw sya ni Āpo Dyos, naboya na maganay.
19Homnabas mahep kan myan danaw mabekas. Iyaw nyaw chapat narana karaw.
20Minirwa inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Myan pakono do ranom aro a matatarek a kitan mabyay, as kan myan pakono do tohos tabo a kita no manomanok.” 21Dawa, pinarswa ni Āpo Dyos siraw rarakoh saya a nabyay do tāw kan tabo a parswa a mayhodyihodyi do ranom. Pinarswa na pa saw tabo a kitan manomanok. As do nakaboyaw sya no Dyos, naboya na maganay. 22Binindisyonan na sa tabo, as nakaibahey na sya dyirad myanaw do ranom a mayparo sa tan apnohen daw tāw. Komwan inbahey na dyirad manomanok saw a mayparo sa.
23Homnabas mahep kan myan danaw mabekas. Iyaw nyaw chadadima narana karaw.
24Inchirin ni Āpo Dyos a kāna, “Myan pakono do tanaw tabo a kitan mabyay a maywam kan bolaw kan siraw komayakayab do tana.” Ki naparin nyaya. 25On, pinarswa no Dyos bolaw saw a binyay sigon do kita da kan siraw maywam saw a binyay sigon do kita da. Pinarswa na paw komayakayab saw do tana sigon do kita da. As do nakaboyaw sya no Dyos, ki naboya na maganay.
26Katayoka na, binata ni Āpo Dyos a kāna, “Sichangori, parinen taw tawo, ki parinen ta akma dyaten. Torohan ta sa so toray da do tabo a among do tāw, manomanok do tohos, kan tabo binyay a maywam kan bolaw do hapot no tanaya, as kan siraw tabo komayakayab do tana.” 27Do dawri, pinarswa ni Āpo Dyos tawo a akma dya.#1:27 Akma dya a myan so toray dyirad tabo binyay, kan akma dya a myan so kapangtokto kan kapakaāwat. Pinarswa na sa mahakay kan mabakes.#1:27 Mt. 19:4-5; Mk. 10:6-7 28Ki binindisyonan na sa, as binata na a kāna, “Mayparo kamo tan omyan sanchiw kapotōtan nyo saw do tabo a yanan do lobongaya a mangitoray siras among do tāw, manomanok do tohos, kan kāda mabyay a naparswa a makayam kan komayakayab do tana. 29Itoroh ko dyinyo tabo a kitan tomobo a manoroh so botoh kan tabo a kitan kayokayo a may-asi a chabyay nyo. 30Ki itoroh ko do tabo binyay a maywam kan bolaw, kan do tabo a manomanok, as kan do tabo komayakayab do tana, iyaw tametamek saya kan bohobohong no tomobo saya a nawriw chabyay da.” Ki naparin nyaya. 31Do nakaboyaw no Dyos so tabo pinariparin na saya, naboya na a taywara a maganay.
Homnabas mahep kan myan danaw mabekas. Iyaw nyaw chanem narana karaw.