លោកុ‌ប្បត្តិ 1:29

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:29 ពគប

ទ្រង់​មាន​ព្រះ‌បន្ទូល​ថា មើល អញ​ឲ្យ​គ្រប់​ទាំង​តិណ‌ជាតិ​មាន​គ្រាប់​ពូជ​ដែល​ដុះ​នៅ​លើ​ផែនដី និង​គ្រប់​ទាំង​រុក្ខ‌ជាតិ​ទាំង‌ឡាយ​ដែល​កើត​ផ្លែ មាន​គ្រាប់​ពូជ​ទុក​ជា​អាហារ​ដល់​ឯង
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងលោកុ‌ប្បត្តិ 1:29