Markos 1
AINU

Markos 1

1
1 Ik.
1Kamui Poho ne Yesu Kiristo koro pirika shongo heashi ambe. 2Uweingara guru Isaya kambi kata chieshinnuye wa an korachi.
Ingarʼan, e nanuhu kotchaketa,
E kon ruhu etoko-oiki gusu Ku shongo kore guru ku omande;
3Nup otta ainu hawe anu wa ye,
Utarapa ruhu etoko-oiki,
Koro apkash ru kuwanno kara yan,
sekorobe ne. 4Yoannes ek, aige, nup otta baptisma kore hine chikokatpak atusare gusu yaikokatpak kuni baptisma eupaskuma ki. 5Orowa, Yudea moshirʼebitta newa Yerusarem kotan un utara obitta Shinuma orota paye; orowa, chikokatpak eyaipushi hine Yorodan pet otta shinuma orowa no baptisma akore nisa ruwe ne. 6Yoannes rakuda numaha eyaimire, tonto kut ekut koro, omakirush newa nup un soyai ninge ibe nisa ruwe ne. 7Shinuma upaskuma ki wa ene itak-hi :— En oshi anak ne en akkari kiroro koro guru ek, Shinuma koro keirat ku pita katap ku hotku tukareke-po ureechiu ruwe ne. 8Kuani anak ne wakka ani baptisma echi kore ash na; koroka, Shinuma anak Ashkanne Ramat ani baptisma echi kore kusu ne na.
9Nei toho ta Yesu anak ne Gariraya moshirʼun Nazaret kotan wano Yorodan pet otta ek wa Yoannes orowa no baptisma akore nisa ruwe ne. 10Aige, wakka orowa no nani yan chiki kando kotoro ayaske-eukopi, awa, Ramat anak ne kusuwep nei no an wa Shinuma kata ran ap anukara: orowa, kando wano hawe anu :— 11Aokai anak ne Ku omap an Poho E ne, Kuani shi no Aokai enupetne ruwe ne, ari itak.
12Orowa, Ramat nani nup orun Shinuma omande. 13Tu hotne rere-ko uturuta Shinuma nup otta Satan orowa no akoramnukara; samata, puri yupke chikoikip tura no an; orowa, Kamui hauturunbe Shinuma otta yaishieiwangere nisa ruwe ne.
14Yoannes aekoshi okaketa Yesu anak ne Gariraya moshiri orota ek, aige, Kamui pirika shongo eupaskuma wa ene itak-hi :— 15Pakihi uweaomare an, Kamui moshiri ehange: echi yaikokatpak wa pirika shongo eishokoro yan.
16Orowa, Gariraya moshiri atui sam shiri kush ita Simon newa Simon iriwak ne Andreas anak ne koro ya atui otta turupa shiri Shinuma nukara: nei utara chep koiki utara ne ruwe ne gusu ne na. 17Orota Yesu ene itak-hi :— En osh araki yan, ainu peraikara utara echi ne kuni gusu echi kara ash na, ari itak. 18Orowa, nani nei utara anak ne koro ya ande wa Shinuma osh paye nisa ruwe ne. 19Orowa, naa pon no arapa an, aige, chip oshiketa koro ya oske wa okai Zebedee poho Yakob newa koro iriwak Yoannes nukan ruwe ne. 20Awa, Shinuma nani nei utara hotuyekara, orowa, chip oshiketa an koro michi Zebedee newa tura no okai auitek utara ande wa Shinuma osh paye nisa ruwe ne na.
21Orowa, nei utara Kapernaum kotan ta paye: awa, shini toho ta Shinuma nani Uwekarapa chisei ta ahun 22wa epakashnu Utara anak ne Shinuma koro epakashi eiyokonnure: inambe gusu ne yakun, kambi-nuye utara nei no epakashnu shomoki, mondum koro korachi utara ko-epakashnu nisa ruwe ne gusu ne na. 23Orowa, nani nei Uwekarapa chisei ta ichakkere ramat shikatkari guru shiueu an: awa, shinuma hawe ashte wa ene itak-hi :— 24Nazaret un Yesu un otta nep irenga an a? Un isamka gusu E ek a? Aokai nen ne ruwe sekorʼambe ku eramʼan, Kamui Ashkannep E ne ruwe ne, ari itak. 25Orowa, Yesu nei ambe ko sakayokara wa ene itak-hi :— Iteki nep ye no shinuma orowa no oashin yan, ari itak. 26Aige, ichakkere ramat shinuma yasa hine poro hau ani hawe ashte wa oashin nisa ruwe ne. 27Utara obitta eoyamokte; awa, utashpa uwepekennu hine, — Tap ambe nep ta an? Ashiri epakashi! Shinuma mondum koro wa ichakkere ramat kashpaotte wa itaknu ruwe ne. 28Orowa Shinuma gusu an assuruhu anak ne nani Gariraya moshir'ebitta shikapneka no aashte nisa ruwe ne.
29Orowa nani Uwekarapa chisei orowa no soyumba chiki Yakob newa Yoannes tura Simon newa Andreas koro uni un ahup nisa ruwe ne. 30Awa, Simon koro shiuto-habo seisek mau tashum ki hine hotke wa an; aige, 31nani nei shiwentep orushpe Shinuma anure: orowa, Shinuma ek wa nei shiwentep koro teke kishima hine punire ruwe ne; aige, seisek mau tashum aisamka, orowa, shinuma anak ne okai utara otta yaishieiwangere nisa ruwe ne na.
32Orowa, shiri-onuman chup ahun ita, utara anak ne obitta no okai tashum ki utara hemhem, nitne kamui shikatkari utara hemhem Shinuma orota koro wa araki. 33Orowa, machiya un utara obitta apa samaketa uwekarapa. 34Awa, Shinuma usa-usa an tashum ki inne utara iwangere hemhem ki, inne nitne kamui oashinge hemhem ki; awa, nitne kamui Shinuma eamkiri gusu, itak kuni hattoki nisa ruwe ne na.
35Orowa, shiri aro kunneiwano, naa shomo tokap an ita, Shinuma hopuni wa soine hine kim un ushike orun oman, aige, nei ita inonno-itak ki nisa ruwe ne. 36Orowa, Simon newa tura no okai utara Shinuma osh paye: 37orowa, pa chiki orota ene itak-hi :— Utara obitta 38E huuara shiriki, ari itak. Orota Shinuma ene hawe okai-hi :— Oyake un okari an kotan ta paye yanro, nei ita ne yakka upaskuma Ku ki kusu ne, tambe gusu Ku soine nisa ruwe ne na. 39Orowa, Gariraya moshirʼebitta kush wa koro Uwekarapa chisei orun ahun, aige, upaskuma hemhem ki, nitne kamui oashinge hemhem ki nisa ruwe ne na.
40Orowa, munin tashum ki shine ainu Shinuma orota ek wa koramkoro, aige, kotpokita kokkaea hine ene itak-hi :— Aokai ramuoshma yakun en ashkannere eashkai ruwe ne. 41Orowa, Shinuma rampoken keutum sange gusu, koro teke turi wa tomooshma, aige, orota ene itak-hi :— Ku ramuoshma na, e ashkannere ash na, ari itak. 42Orowa, nani munin tashum anak ne shinuma hoppa, awa, aashkannere nisa ruwe ne. 43Orowa, Shinuma nei guru yupke no kashpaotte wa nani soinere hine otta ene itak-hi :— 44Nep ne yakka moshima guru otta iteki ye: koroka, e oman wa Kamui kora kenru esapane guru otta yainukara, orowa, nei utara otta paweteshu ne gusu Mose eikashpaotte ayangep e aashkannere wa an gusu yange yan, sekoro itak. 45Koroka, shinuma soine wa Yesu anukan no machiya otta ahun eaikap pakno poron no upaskuma heashire hine nei orushpe assuru ashte; tambe gusu Shinuma kim un ushiketa an: awa, nei ita pakno nei wa ne yakka utara anak ne Shinuma orota araki nisa ruwe ne.

© British and Foreign Bible Society 1897, 2018


Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897について知る

日々、神との親しい交わりを求めるために、あなたを励まし、勇気を与えます。


YouVersionはCookieを使用してユーザエクスペリエンスをカスタマイズします。当ウェブサイトを使用することにより、利用者はプライバシーポリシーに記載されているCookieの使用に同意するものとします。