Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies) (RDEB)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)

Richard Davies

Ganwyd Richard Davies yn y 1500au cynnar yn Gyffin, Conwy, lle roedd ei dad Dafydd ap Gronw, yn gurad yn eglwys St Bened. Aeth i New Inn Hall yn Rhydychen, lle graddiodd gydag M.A. yn 1530 a B.D. yn 1536.

Cafodd ei ordeinio yn Eglwys Loegr ac o 1549 roedd yn rheithor Maids Moreton, Bucks ac yna yn 1550 yn ficer yn Burnham, Bucks lle priododd Dorothy Woodforde.

Aeth i alltudiaeth yn Genefa yn ystod teyrnasiad y frenhines Mari I, a dychwelyd pan ddaeth Elizabeth yn frenhines yn 1558.

Cafodd ei gysegru yn esgob Llanelwy yn 1560. O 1561 ymlaen roedd yn esgob Tyddewi, ac yn byw ym mhalas yr esgob yn Abergwili ger Caerfyrddin (sydd bellach yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin).

Y Testament Newydd Cymraeg

Yn 1563 pasiwyd deddf yn enw’r Frenhines Elizabeth I,, yn galw ar Esgobion Cymru a Henffordd i drefnu i’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Cyffredin, gan gynnwys y Salmau, gael eu cyfieithu i’r Gymraeg. 

Richard Davies oedd yn goruchwylio’r gwaith o gyfieithu’r Testament Newydd o’r Roeg i’r Gymraeg, gyda chymorth ei gantor Thomas Huet, a William Salesbury. Buont yn gweithio gyda’i gilydd yn Abergwili.

Richard Davies ysgrifennodd y rhagair i Epistol at y Cembru. Roedd y Testament Newydd terfynnol yn cynnwys ei gyfieithiad o 1 Timotheus a’r llyfrau o Hebreaid i 2 Pedr (Hebreaid, Iago, 1 Pedr a 2 Pedr). Thomas Huet gyfieithodd Lyfr y Datguddiad, a gwaith William Salesbury oedd y gweddill. Cyhoeddwyd y Testament Newydd yn 1567.

Epistolau Bugeiliol

Tua 1564, cyfieithodd Richard Davies yr Epistolau Bugeiliol, sef 1 ac 2 Timotheus, Titus a Philemon. Mae’n debyg mai drafftiau cyntaf ar gyfer y Testament Newydd oedd y rhain. Ni chawsont eu cyhoeddi, ond fe’u cadwyd yng nghasgliad llawysgrifau Gwysaney, a mae’r llawysgrifau gwreiddiol bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Cofebau

Bu farw Richard Davies yn 1581, a’i gladdu yn Eglwys Dewi Sant, Abergwili. Mae llechen er cof amdano yn yr eglwys bresennol, ar ôl i’r eglwys wreiddiol gael ei hailadeiladu ym 1841. Mae cerflun ohono i’w weld ar gofeb cyfieithwyr y Beibl yn Llanelwy, godwyd yn 1892.

Argraffiad Digidol

Trawsgrifiodd yr Hybarch D. R. Thomas, archddiacon Maldwyn y pedair epistol hyn, o’r gwreiddiol yn llawysgrifau Gwysaney, fel rhan o’i ymchwil i’r Esgob Richard Davies. Fe’u cyhoeddwyd yn ei lyfr The Life and Work of Bishop Davies amp William Salesbury : With an Account of some Early Translations into Welsh of the Holy Scriptures and the Prayer Book, together with a Transcript of the Bishop’s Version of The Pastoral Epistles of St.Paul from the autograph MS at Gwysaney now first published… a gyhoeddwyd yn Saesneg yn Croesoswallt yn 1902. Y trawsgrifiad hwn fu’n sylfaen i’r fersiwn digidol, ond wedi’i ddiwygio rywfaint ochr yn ochr a’r gwreiddiol https://viewer.library.wales/4682811#?c=ampm=amps=ampcv=10ampmanifest=https%3A%2F%2Fdamsssl.llgc.org.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4682811%2Fmanifest.jsonampxywh=-1911%2C-1521%2C7629%2C4847

Yn y llawysgrif wreiddiol mae Davies weithiau wedi ysgrifennu cyfieithiad posib arall uwchben gair neu ymadrodd. Mae'r geiriau hyn wedi'i rhoi mewn (cromfachau crwn). Dro arall mae Davies wedi rhoi blwch o amyglch gair neu ymadrodd. Mae'r geiriau hyn wedi'i rhoi mewn [cromfachau sgwâr]. Pan mae wedi croesi allan air neu ymadrodd, mae'r geiriau hynny wedi'i rhoi mewn [[cromfachau sgwâr dwbl]]. Mae rhifau'r adnodau, nad oeddynt yn y gwreiddiol, wedi'i hychwanegu at y fersiwn digidol i'w gwneud yn haws i'w ddefnyddio.

Mae'r epistolau hyn wedi eu digideiddio i Gymdeithas y Beibl yn 2021, fel rhan o brosiect Digideiddio Ysgrythyrau Cymraeg. Fe'i galwyd yn Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies).

 

English:

Richard Davies

Richard Davies was born in the early 1500s in Gyffin, Conwy, where his father Dafydd ap Gronw, was curate at St Bened’s church. He went to New Inn Hall at Oxford, where he graduated with M.A. in 1530 and B.D. in 1536.

He was ordained into the Church of England and from 1549 was rector of Maids Moreton, Bucks and then in 1550 was vicar at Burnham, Bucks where he married Dorothy Woodforde.

During the reign of Queen Mary I he went into exile to Geneva, and returned when Elizabeth became Queen in 1558.

He was consecrated bishop of St Asaph (Llanelwy) in 1560. From 1561 he was bishop of St David’s, and lived at the bishop’s palace at Abergwili near Carmarthen (which is now Camarthenshire County Museum).

The Welsh New testament

In 1563 a law was passed in the name of the Tudor Queen Elizabeth I, which instructed the Anglican Bishops in Wales and Hereford to arrange for the Bible and the Book of Common Prayer, including the Psalms, to be translated into Welsh.

The work to translate the New Testament from Greek into Welsh, was overseen by Richard Davies, with the help of his cantor Thomas Huet, and William Salesbury. They worked together at Abergwili.

Richard Davies wrote the preface (Epistol at y Cembru). The final New Testament included his versions of 1 Timothy, and the books from Hebrews to 2 Peter (Hebrews, James, 1 Peter and 2 Peter). Revelation was translated by Thomas Huet, and the rest was the work of William Salesbury. The New Testament was published in 1567.

Pastoral Epistles

In about 1564, Richard Davies translated the Pastoral Epistles of 1 and 2 Timothy, Titus and Philemon. These epistles were likely first drafts for the New Testament. They were unpublished and remained preserved in the Gwysaney manuscript collection, and the originals are now at the National Library of Wales in Aberystwyth.

Memorials

Richard Davies died in 1581, and was buried at St David’s church, Abergwili. There is a tablet in his memory in the current church, after the original church was rebuilt in 1841. A statue of him also appears on the Bible translators’ memorial at St Asaph, built in 1892.

Digital Edition

The Ven. D. R. Thomas, archdeacon of Montgomery, transcribed these 4 epistles from the originals in the Gwysaney manuscripts as part of his research into Bishop Richard Davies. They were published in his book The Life and Work of Bishop Davies amp William Salesbury : With an Account of some Early Translations into Welsh of the Holy Scriptures and the Prayer Book, together with a Transcript of the Bishop’s Version of The Pastoral Epistles of St.Paul from the autograph MS at Gwysaney now first published… which was published in English at Oswestry in 1902. This transcription is the basis of this digital edition, which has been corrected against the original which can be found at https://viewer.library.wales/4682811#?c=ampm=amps=ampcv=10ampmanifest=https%3A%2F%2Fdamsssl.llgc.org.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4682811%2Fmanifest.jsonampxywh=-1911%2C-1521%2C7629%2C4847

In the original manuscript Davies has sometimes written an alternative translation above a word or phrase. These words have been put in (round brackets). Sometimes Davies has put a box around a word or phrase. These words have been put in [square brackets]. Sometimes he has crossed out a word or phrase. These words have been put in [[double square brackets]]. Verse numbers, which were not in the original, have also been added to the digital version to make it easier to use.

These epistles have been digitised for the Bible Society in 2021, as part of the Welsh Digitisation project. They have been called Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

A Buk 1896 (Bible Portions)An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibili 1927 (Omyene)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Cata Lucan Evanghelion ke e Praxis ton Apostolon 1859 (Frangochiatika)Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kenesĭs 1914, Ruth 1932 (Erromanga)Kitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Linjil i Yesu Krista Suñu Borom bi 1907Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Mbengu Etemu, Mabandela, Nzembo, Bantete 1916Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Niu Testament 1956 (Manus, PNG)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalma Ḋaiḃí 1836Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906, Kitamo 1897, Malumbo 1905Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937 (Aloizijs Broks)Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Winnebego Bible Portions 1907Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 1-22, 1878Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878متی دن یازلن انجیلꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,823
Lingue complessive:1,879

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.