Logo YouVersion
Icona Cerca

KÃAB-PAALGÃ KOE-NOOGO

Kãab-Paalgã Bilgri 

Seb-kãngã boondame tɩ kãab-paalga. Bala sẽn deng rẽnda kãab-kʋdg n dag n be n tũud a Moyiis tõogã. La kãab-kʋdgã dag n segenda kãab-paalgã waoongo, kãab-paalg ning sẽn sɩngd ne a Zezi Kirist rogmã. 

Kãab-paalgã tara sɛb 27 d sẽn tõe n welg sags a naase: 

1) Pipi sɛb a naasã, yaa koe-noog sẽn gomd a Zezi vɩɩm la b tʋʋm tẽng zug ka wã yelle. 

2) Yaa Tʋʋmã sebr sẽn wilg Sɩɩg-sõng sẽn sig karen-biisã zutu, la b sẽn sõng tẽn-tʋmdbã tɩ b tõog n vigl Kirist kaorengã, la b kɩt t'a saag dũni gilli.

3) Sɛb 21 b sẽn gʋls n tʋm Kirist tẽedbã, n na n paas b raoodo, la b sagl-ba, la b wilg-b Kirist tẽed sẽn tog n vɩ to-to la a maan bũmb ninsi.

4) Vẽnegr sebrã sẽn wilgd dũni saab sẽn na n yɩ to-to, la Wẽnnaam naamã pukri, la Kirist tẽedbã sẽn na n yɩ a soaba, la sẽn ka tẽed-b Kiristã baoosg sẽn na n yɩ to-to. 

Kãab-paalgã gʋlsa ne gɛrk goama. Gʋlsdbã wʋsg sẽn yɩ Zuif-rãmba, la Kirist kaorengã sẽn tongd ne kãab-kʋdgã kaorengã yĩnga, b mi n yãkda kãab-kʋdgã goam n kẽes kãab-paalgẽ wã, n na n paam n bils bũmb kẽere. Kãab-kʋdgã koeesã gʋlsa pipi ne hebre, tɩ b yaool n dees-a ne gɛrk. Reesgã yĩng kɩtame tɩ wakat kẽere, goamã ka yembr zãng fasɩ ne taab ye. 

Kirist kaorengã yell sẽn be kãab-paalgã pʋgẽ wã wilgdame tɩ fãagrã yaa ninsaalb buud fãa yĩnga. Fãagrã yaa tẽeb yelle, bala a yaa kũun Wẽnnaam sẽn kõt zaalem. La nebã fãa yaool n tõe n paama tẽebo. Dẽ, ned ka be n ka tõe n paam fãagr ye. 

Kirist yɩɩ maoong vugr tãa, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb tõe n paam arzanã n kẽ. 

Bãmb na n lebg n waame. Ka tɩ le fãag neb yɛs ye, la yaa tɩ kao dũni bʋʋdo, n keo ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmde. Bala yaa bãmb la rĩm-dãmb Dĩma la zu-soben-dãmb Zu-soaba. 


Bible Society of Burkina Faso

MOONT98 EDITORE

Altre Versioni di Bible Society of Burkina Faso

Scarica l'app Bibbia YouVersion

Salva versetti, leggi offline, guarda clip didattici e altro ancora!

YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy