سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ (Soso)

سٌسٌ [Susu (Arabic Script)]

Leggi questa versione: سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَBibbia Audio: سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible

Editore

Pioneer Bible Translators

Altre versioni di Questo Editore

Alla la Kitabu SenimanBagian bagian Kitab Suci Taurat (dalam bahasa Banjar)Biblia Ching'hweleBundeli Holy BibleFhe Bakɨmen Kaman KameŋGALA SɛʋɛiGodɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir IgiamGodɨn Eghaghanim: Akar Gavgavir Dɨkɨrɨzir Ghurim ko IgiamIlagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’haInjili ya YesuJisas Klays Takaw Teplep NeKisin Kiraan KitabunaKitabu ka KanuLagano da Isambi da Mndewa na Mkombola Wetu Yesu KilistoLagano da Sambi kwa Wanhu WoseLagano hyaLaghano Lya Sambi Kwe Iwanu WoseLilaghanu lya shonuLilailano Lyahambi Lya Nnungu Kwa Vanu VammaleleLipatanu Lya Syayi Kwa Wantu WoseriMAK Yakŋ Ohɨrand Ya Imbɨr Makɨv MpamarMak - Kiañiŋ BalaŋMak Osɨrisira Akaman Aghuuŋ ko Iesusɨm Mbɨsevisir GumasiMalagano ga AmbiMorokodoMum Tok PlesNdagano mp'ya kwa wanth'u woseProfet Yonab / Dora Nama Lukede FeiagaRaraŋ Aetaniacna Kam Wembaŋ LaŋSorunu Kaläg na Ikä CaningSoso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, InyilaVersion Pular Fuuta-JallonYiqsumسٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,524
Lingue complessive:1,724

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.