Mataio 1
MIGNT

Mataio 1

1
Yesule ngesa-ngambofocine
Luk 3:23-38
1 Yesu Kristolacni fikesawec ailu fike-ofeibong, yogolec yanguc kwelengkeibong. Yesu ye Dawidile fikesaweckacni, Dawidi ye Abrahamte fikesaweckacni.#1Ngsi 17:11; Fike 22:18
2Abraham ye Aisakle mamac,
Aisak ye Yakobole mamac nga
Yakobolacni Yuda nga ngic hae-gbafocine.
3Yudale madeckecine Peres nga Sera fikeiboc, yekele nenggacnginec Tama.
Aime Peres ye Hesorongte mamac nga
Hesorong ye Ramte mamac.#Fike 38:29-30; Rut 4:18-22
4Ramti Aminadapte mamac,
Aminadapti Nasongte mamac nga
Nasonti Salmonte mamac.
5Salmon ye Boasle mamac nga nenggacine Rahap.
Boas ye Obedele mamac nga nenggacine, yogo Ruti.
Aime Obede ye Yesile mamac.#Rut 4:13-22
6Yesidi ngictau Dawidile mamac.
Dawidi ye esecne gacgu Uriale ngigac#1:6 Uriale ngigac, yele wac Batseba. bawec. Balu madecine Solomon bafuwawec.
7Solomon ye Rehoboamte mamac,
Rehoboam ye Abiyale mamac nga
Abiya ye Asale mamac.
8Asa ye Yehosafatte mamac,
Yehosafat ye Yehoramte mamac nga
Yehoram ye Usiale mamac.
9Usia ye Yotamte mamac,
Yotam ye Ahasile mamac nga
Ahasi ye Hesekiale mamac.
10Hesekia ye Manasele mamac,
Manase ye Amonte mamac nga
Amon ye Yosiale mamac.
11Yosia yelacni Yekonia nga gbafocine fikeibong. Babilon yengi Israel ngic-ngigac witicebalu bacebalu Babilon taonka hikeibong, dameng iwa yenge fikeibong.#2Ngt 24:14-15; 2Ngsi 36:10; Yer 27:20
12Babilon hikebong lobeina
Yekonia yelacni Sialtiel fikewec.
Nga Sialtiel ye Serubabelle mamac.
13Serubabel ye Abiutte mamac,
Abiut ye Eliakimte mamac nga
Eliakim ye Asorle mamac.
14Asor ye Sadokte mamac,
Sadok ye Akimte mamac nga
Akim ye Eliutte mamac.
15Eliut ye Eleasale mamac,
Eleasa ye Matante mamac nga
Matan ye Yakobole mamac.
16Yakobo ye Yosefele mamac. Aime Yosefe ye Mariale ngawe aiwec. Nga Maria yelacni Yesu madec fikeme ye Mesia wackeibong.
17Aime yengele fikesawecngineng Abrahamtacni fike-ofecgubong Dawidi fikeme alecine 14 aiwec. Nga Dawidilacni fikesawecngineng fike-ofecgubong alecine 14 aiyemewa Babilon bacebalu hikeibong. Aime iwacni gaofebong alecine 14 aiyemewa Mesia fikewec.
Yesu fikewec
Luk 2:1-7
18Yago Yesu Kristole fike-fikele siduc. Maria ye Yesule nenggac. Ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc. Nga Maria ye Yosefeholec monic fa-fangkec mi aiyebocka Tili Asulacni madec gobeewec.#Luk 1:27,35 19Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele haicka ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale, ngageme nalic mi aime yeicnakac akikic lome hikenale ngagewec.
20Ngagelu ye ilec ngage-ngage bole balu gawec. Hei, Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, “Yosefe, Dawidile fikesaweckacni, ga ngigac-bingecgone Maria banogale mi hangocgudaic. Kogoc yele gobewa ngiyegac, yogo Tili Asulacni. 21Mariadi madec yogo badaicte, yedi galu ngic-ngigacfocine bikickacni bamoctocebame wasecne aidaingte. Ilec ailu yele wacine Yesu wackedamec.”#Luk 1:31; 2:21
22Aime esecne Sugucnedi yowa yogo Wapongte siduc-mimi ngic yela lome miwec, yogo hocne fikenale inguc fikewec.
23“Ngagegaing, ngigac-neleweng ngickolec mi faicnedi madec monic gobeelu bame yele wacine Emanuel midaingte.” (Yes 7:14)
Wac yogolec fungine yanguc: Wapongti nongilengkolec gagac.
24Aime Yosefe ye gungkacni fangkelu Sugucnele angelodi yowa edowec, yogo balaibe hikelu Maria bame macina feiboc. 25Felu ngigacineholec mi faebocka madec fikewec. Fikeme Yosefedi madec yogo wacine Yesu wackewec.#Luk 2:21