Fuɗɗoode 1
FBF

Fuɗɗoode 1

1
No Laamɗo tagiri huunde fuu
1Gillama e fuɗɗoode Laamɗo tagii kammu e leydi. 2Leydi ndiin wo ɓoldi wonnoo, ndi walaano tagaadi. Nimre ina wonnoo dow luggeefi. Ruuhu Laamɗo ina yiiloo dow diyeele. 3Laamɗo wi'i:
— Annoora laatoo!
De annoora laatii.
4Laamɗo tawi iɗum wooɗi. O senndi annoora e nimre. 5O inndiri annoora oon nyalooma, o inndiri nimre ndeen du jemma. Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande arandeere.
6Laamɗo wi'i:
— Heedoode waɗa hakkunde diyeele ɗeen, diyeele ɗeen ceeda.
7Noon ɗum laatorii. O waɗi heedoode senndi ndiyam ngonɗam dow e ndiyam ngonɗam ley. 8O inndiri heedoode ndeen kammu. Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande ɗiɗaɓerde.
9Laamɗo wi'i:
— Ndiyam leyiijam ɗaam hawrita nokku gooto faa njoorndi ɓanga.
Ɗum laatorii noon. 10O inndiri njoorndi ndiin leydi. Diyeele ɗeen, o inndiri ɗe maayo. Laamɗo tawi iɗum wooɗi. 11Laamɗo wi'i:
— Leydi funna kuɗooli jaltinooji aawdi muɓɓen, funna leɗɗe dimooje du, jaltinooje aawdi muɓɓen, lekki fuu e sii muuɗum.
Ɗum laatorii noon.
12Leydi funni kuɗooli jaltinooji aawdi muɓɓen, huunde fuu e sii muuɗum. Leydi funni leɗɗe dimooje, jaltinooje aawdi muɓɓen, lekki fuu e sii muuɗum. Laamɗo tawi iɗum wooɗi. 13Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande tataɓerde.
14Laamɗo wi'i:
— Annooraaji ngaɗa e heedoode kammu ndeen faa ɗi cennda jemma e nyalooma. Ɗi laatoo maandeeji kollooji wakkatiiji e nyalaaɗe e duuɓi. 15Annooraaji laatoo e heedoode ndeen faa ɗi njaynana leydi.
Ɗum laatorii noon. 16Laamɗo waɗi annooraaji ɗiɗi mawɗi, de waɗi koode. Annoora ɓurɗo manngu oon laamii nyalooma, pamaro oon du laamii jemma. 17O waɗi ɗi e heedoode dow ndeen faa ɗi njaaynana leydi, 18ɗi laamoo jemma e nyalooma, de ɗi cennda nimre e annoora. O tawi iɗum wooɗi. 19Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande nayaɓerde.
20Laamɗo wi'i:
— Kulle buurɗe jinotooɗe ngaɗa ley ndiyam, pooli du piira dow leydi ley heedoode kammu ndeen.
21O tagi daabaaji mawɗi ley maayo manngo e kulle buurɗe jinotooɗe ley ndiyam, huunde fuu e sii muuɗum. O tagi pooli, ngel fuu e sii muuɗum. Laamɗo tawi iɗum wooɗi. 22O barkini ɗi, o wi'i:
— Ndimee, ɓeydoɗon, keewon ley diyeele maayo. Pooli du keewa e leydi.
23Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande joyaɓerde.
24Laamɗo wi'i:
— Leydi wurtina kulle buurɗe, huunde fuu e sii muuɗum. Daabaaji wuro e ko ladata#1:24 Ko ladata ɗuum ina waawi laataade ko mennyata du. e kulle ladde, ngel fuu e sii muuɗum.
Ɗum laatorii noon. 25Laamɗo tagi kulle ladde, ngel fuu e sii muuɗum, daabaaji wuro, ngel fuu e sii muuɗum, ko ladata e leydi, ngel fuu e sii muuɗum. Laamɗo tawi iɗum wooɗi.
26Laamɗo wi'i:
— En taga neɗɗo dow alhaali meeɗen, o nannda e meeɗen. O laamoo liƴƴi maayo e pooli piirooji e daabaaji gonɗi e leydi e ko ladata e mayri fuu.
27Laamɗo tagi neɗɗo dow alhaali muuɗum. Wo dow alhaali makko o tagi oon. Wo gorko e debbo o tagi.
Laamɗo tagi ɓe dow alhaali muuɗum.
28Laamɗo barkini ɓe, wi'i ɓe:
— Ndimee ɓeydoɗon, keewon adunaaru, maron ndu. Laamoɗon liƴƴi maayo e pooli piirooji e kulle buurɗe jahooje e leydi fuu.
29Laamɗo wi'i:
— Mi hokkii on sii huɗooji jaltinooje aawdi muɓɓen dow leydi e leɗɗe dimooje jaltinooje aawdi muɓɓen fuu, ɗum laatanoo on nyaamdu. 30Daabaaji leydi e pooli e ko ladata ko woni dow leydi, ko wuuri fuu, mi hokkii ɗum'en kuɗooli e haakooji kecci fuu laatoo nyaamdu muɓɓen.
Ɗum laatorii noon.
31Laamɗo ndaari ko golli ɗuum fuu, tawi iɗum wooɗi sanne. Hiiri weeti, ɗum laatii nyalaande jeegaɓerde.