Génesis 2
DQPC

Génesis 2

2
1Ajinata Dios janajta, kay pachatapis, chaykunapi tukuy ima kajtawan ruwayta tukorqa. 2Jinataj Diosqa qanchis kaj p'unchaypi tukuy ima ruwananta tukuspa, samarikorqa.#2.2 Samariy: Niyta munan: Sayay, tukuychay. Qanchis kaj p'unchay hebreo rimaypi “shabat” nisqa. Castilla rimaypitaj “sábado” nisqa, chayrí “samarina p'unchay” nisqa. Ex 20.11; 31.17; Heb 4.4,10. Dios samarerqa nispa, mana niytachu munan Dios manaña imatapis ruwasqanta. Manachayqa niyta munan imatachus ruwananta sumajta tukusqanta. Jn 5.17-18. 3Chantá Diosqa qanchis kaj p'unchayta saminchaspa,#2.3 Qanchis: Diospa Qhelqachisqanpi qanchis niyta munan junt'asqa, sumaj. Gn 4.18. paypata kananpaj t'aqarqa, imaraykuchus pay chay p'unchaypi tukuy ima ruwasqanmanta samarikorqa.
Qhallallaj Edén huerta
4Ajinata Tata Dios janajta, kay pachatapis ruwarqa. Maypachachus pay janajta, kay pachatawan ruwarqa chaypacha, 5manaraj ima sach'apis kasqarajchu, nitaj ima qhorapis p'utumusqarajchu, Tata Dios jallp'aman manaraj parachimusqanrayku. Nillataj pipis jallp'ata llank'ananpaj kasqarajchu. 6Chaywanpis Tata Dios pampamanta yakuta jutuchimuspa, chaywan tukuy kay pachata qarparqa. 7Chantá Tata Dios runata jallp'amanta ruwarqa, senqanmantaj kawsay samayta samaykorqa. Ajinamanta runaqa kawsajman tukorqa.
8Tata Dios inti llojsimuynejpi, Edén sutiyoj cheqanejpi uj qhallallaj huertata ruwarqa, chaymantaj runata churarqa. 9Chay huertapi Tata Dios tukuy imaymana sach'akunata wiñacherqa. Chay sach'akunaqa ima munay karqa, poqoyninkutaj mikhunapaj sumaj karqa. Huerta chawpipi pay kawsachej sach'ata wiñachillarqataj, jinallataj allin kajta mana allin kajta yachana sach'atapis.
10Huertata qarpanapaj kikin Edenmanta uj mayu llojserqa, chay mayutaj tawaman t'aqakorqa. 11Ñawpaj kaj mayoj sutin Pisón karqa. Chay mayoqa Javilá cheqanejta muyuykushan, chay jallp'apitaj qori tiyan. 12Chay jallp'api kaj qoritaj sumaj karqa. Jinallataj chaypi k'achituta q'apashaj sach'a waqay, bedelio chantá ónice rumi ima kallarqataj. 13Iskay kaj mayoj sutenqa Guijón karqa, chay mayutaj tukuy Cus cheqanejta muyuykushan. 14Kinsa kaj mayoj sutintaj Tigris karqa, chaytaj Asiriaj inti llojsimuyninnejta muyuykushan. Tawa kaj mayoj sutintaj Éufrates karqa.
15Chantá Tata Dios runa ruwasqanta Edén huertaman churarqa, llank'ananpaj chantá qhawananpaj ima.#2.15 Llank'ananpaj, chantá qhawananpaj: Niyta munan llank'ana chayrí ruwana mana runa juchallisqanrayku jasut'ichu kasqanta. Diosqa runa ruwasqanta kay pachapi churasqa kay pachata maychus kajta qhawananpaj, chantá chaymanta kawsananpaj ima. Gn 1.28. Llank'ana, ruwanaqa sayk'unaman, qhellakunaman, chantá ñak'arinaman tukorqa runa juchallisqanraykulla. Gn 3.17-19. 16Jinataj Tata Dios runata kamacherqa: Huertapi kaj tukuynin sach'akunaj poqoyninta mikhuyta atinki. 17Allin kajta mana allin kajta yachana sach'aj poqoynillanta amapuni mikhunkichu.#2.17 Amapuni mikhunkichu: Diosqa runata ajinata kamachispa, yachayta qosharqa runaqa imatachus ruwasqanmanta yachaj kananta. Yachayta qoshallarqataj Diosqa runaj patanpi kasqanta, runataj mana kacharparisqa jinachu imatapis ruwanallananta. Ez 28.2; Is 14.13-14. Chay sach'aj poqoynintachus mikhunki chayqa, wañunki, nispa.
18Chaymanta Tata Dios nillarqataj: Runa sapallan kananqa mana allinchu. Paywan kananpaj, paypaj jina uj yanapajta ruwapusaj, nispa. 19Chantá Tata Dios jallp'amanta tukuy imaymana animalkunata, chantá tukuy imaymana phawajkunatawan ruwarqa. Jinaspataj, animalkuna ruwasqanta runaman pusarqa sapa ujta sutichananpaj. Chayrayku tukuy animalqa Adanpa sutichasqan sutiwan rejsisqa kanku. 20Runataj sapa animalta sutichararqa k'ita animalkunata, phawajkunata, chantá uywakunata ima. Chaywanpis Adanta yanapananpaj jina mana pipis karqachu.
21Chayrayku Tata Diosqa runata sinch'ita puñurparicherqa. Puñushajtintaj, Tata Diosqa runamanta ujnin wajtanninta orqhorqa, chantá khallasqan aychata wisq'aykaporqa. 22Chantá Tata Diosqa qharimanta wajtanta orqhosqanmanta uj warmita ruwarqa, jinaspataj, qhariman pusarqa. 23Qharitaj warmita rikuytawan, kusikuspa nerqa: Paymin kikin tulluymanta, kikin aychaymanta. Qharimanta orqhosqa kasqanrayku paypa sutenqa warmi kanqa, nispa.#2.23 Warmi: Hebreo rimaypi warmi ninapaj ninku “ishah”, qhari ninapajtaj “ish”. 24Chayrayku qhareqa tatanta mamantawan saqespa, warminwan ujchakapun, iskayninkutaj uj runa jinalla kanku.#Mt 19.5; Mc 10.7-8; 1 Co 6.16; Ef 5.31. 25Chaypacha qharipis warmipis q'alalla kasharqanku, manataj q'alalla kasqankumanta p'enqakorqankuchu.#2.25 Qallariypi qharipis warmipis q'alalla kasqanmanta mana p'enqakorqanku, imajtinchus mana juchata rejserqankuchu, sonqonku llimphu karqa. Runa juchallisqanmanta kaymanrí q'alalla kanaqa p'enqachikunaman tukorqa. Ez 16.37; Os 2.3.

Revisión Biblia Quechua Boliviano © Sociedad Bíblica Boliviana, 2017.

Ulteriori Informazioni Su DIOSPA QHELQACHISQ