Genesis 1:31

Genesis 1:31 GUP2018

Wanjh God nang yehyeng rowk nawu marnbom, nang kamak duninjh. Kunkak wam, kunkabel kumwam, wanjh kunu kunbarnangarra six.
GUP2018: God Nuye Kunwok 2018
Condividi

Genesis 1:31

Condividi