GENESIS 1
ABCEB

GENESIS 1

1
Ang Pagbuhat sa Kalibotan
1Sa sinugdan gibuhat#1:1 Sa sinugdan gibuhat: o Sa dihang gibuhat o Sa dihang gisugdan pagbuhat. sa Dios ang kalangitan ug ang yuta. 2Ug ang yuta walay dagway ug walay sulod ug ang kangitngit milukop sa nawong sa kahiladman, ug ang Espiritu#1:2 Espiritu: o ang hangin gikan o ang gamhanang hangin. sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan.
3 # 2 Cor. 4:6. Ug ang Dios miingon, “Motungha ang kahayag,” ug diha ang kahayag. 4Nakita sa Dios nga ang kahayag maayo, ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. 5Ug gitawag sa Dios ang kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gitawag niya nga Gabii. Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, una nga adlaw.
6 # 2 Ped. 3:5. Unya ang Dios miingon, “Mahimo ang usa ka wanang taliwala sa mga katubigan ug bahinon niini ang katubigan gikan sa katubigan.” 7Busa gibuhat sa Dios ang wanang ug gilain niya ang katubigan nga diha sa ilalom sa wanang gikan sa katubigan nga diha sa ibabaw sa wanang. Ug nahimo kini. 8Gitawag sa Dios ang wanang nga Langit. Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaduha nga adlaw.
9Unya ang Dios miingon, “Matingob ang katubigan nga anaa sa ubos sa kalangitan ngadto sa usa ka dapit ug motungha ang uga nga yuta.” Ug nahimo kini. 10Ang uga nga dapit gitawag sa Dios nga Yuta, ug ang katubigan nga natingob iyang gitawag nga Kadagatan. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. 11Ug miingon ang Dios, “Magpaturok ug mga tanom ang yuta, mga tanom nga maghatag ug liso, ug mga kahoy nga maghatag ug bunga nga anaa ang binhi, ang matag usa sumala sa matang niini diha sa yuta.” Ug nahimo kini. 12Busa ang yuta nagpaturok ug mga tanom, mga tanom nga naghatag ug liso, sumala sa matang niini, ug mga kahoy nga naghatag ug bunga nga anaa ang binhi niini, sumala sa mga matang niini. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. 13Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikatulo nga adlaw.
14Unya ang Dios miingon, “Mahimo ang mga kahayag diha sa wanang sa kalangitan aron sa paglain sa adlaw gikan sa gabii, ug mahimo nga ilhanan alang sa mga panahon alang sa mga adlaw ug sa mga tuig, 15ug mahimo sila nga mga kahayag diha sa wanang sa kalangitan aron paghatag ug kahayag ibabaw sa yuta.” Ug nahimo kini. 16Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong kahayag: ang labaw ug kahayag magdan-ag#1:16 magdan-ag: Sa Hebreo, magdumala. panahon sa adlaw ug ang gamay ug kahayag magdan-ag panahon sa gabii, ug gibuhat usab niya#1:16 gibuhat usab niya: Wala kini sa Hebreo. ang mga bituon. 17Gibutang sila sa Dios diha sa wanang sa kalangitan aron maghatag ug kahayag sa yuta, 18aron maggahom panahon sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa paglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. 19Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaupat nga adlaw.
20Unya ang Dios miingon, “Mapuno ang katubigan sa daghan nga buhing binuhat ug manglupad ang kalanggaman sa ibabaw sa yuta diha sa wanang sa kalangitan.” 21Busa gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap sa dagat ug ang tanang buhing binuhat nga naglihok nga milukop sa katubigan, sumala sa ilang mga matang ug ang tanang langgam nga may pako, sumala sa ilang mga matang. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. 22Gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, “Sanay ug panaghan kamo ug lukpa ninyo ang tubig sa kadagatan ug managhan ang mga langgam diha sa yuta.” 23Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikalima nga adlaw.
24Unya ang Dios miingon, “Motungha diha sa yuta ang mga buhing binuhat sumala sa ilang mga matang, mga kahayopan, ug mga mananap sa yuta nga nagkamang ug mga ihalas nga mananap sumala sa ilang mga matang.” Ug nahimo kini. 25Busa gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta sumala sa ilang mga matang, ug ang kahayopan sumala sa ilang mga matang ug ang tanang mga mananap nga nagkamang sa yuta sumala sa ilang mga matang. Ug nakita sa Dios nga kini maayo.
26 # 1 Cor. 11:7. Unya ang Dios miingon, “Buhaton nato ang tawo#1:26 Ang Hebreo nga pulong, adam. sumala sa atong dagway, ingon nga sama kanato. Sila ang maggahom ibabaw sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kahanginan, ug sa tanang kahayopan ug sa tanang ihalas nga mananap sa kalibotan ug sa tanan nga nagkamang sa yuta.” 27#Mat. 19:4; Mar. 10:6. #Gen. 5:1-2. Busa gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang kaugalingong dagway, sumala sa dagway sa Dios gibuhat niya sila,#1:27 sila: Sa Hebreo, siya. lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. 28Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug ang Dios miingon kanila, “Sanay kamo ug panaghan, ug lukpa ang yuta ug dumalaha kini ug kamo ang maggahom ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa tanan nga buhing binuhat nga naglihok sa ibabaw sa yuta.” 29Ug ang Dios miingon, “Tan-awa, akong gihatag kaninyo ang tanang tanom nga naghatag ug binhi nga anaa sa tibuok nga yuta, ug ang tanang kahoy nga may bunga nga naghatag ug binhi. Inyo na kini alang sa inyong pagkaon. 30Ug alang sa tanang mananap sa yuta ug sa tanang langgam sa kalangitan, ug sa tanang nagkamang sa yuta, alang sa tanan nga adunay kinabuhi, gihatag nako ang tanang tanom nga lunhaw aron ilang kaonon.” Ug nahimo kini. 31Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gihimo, ug tan-awa, kini maayo kaayo. Dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaunom nga adlaw.

┬ęPhilippine Bible Society, 2011


Ulteriori Informazioni Su Ang Biblia, 2011