Matyù Mɨ̀nwùə̀ a nɨ zhyə̂ amwuə àŋwàʼnə̀ zə̀
PNYDBL
Mɨ̀nwùə̀ a nɨ zhyə̂ amwuə àŋwàʼnə̀ zə̀
Àŋwàʼnə̀ zə̀ à lə̀ ŋwàʼnə̀ Matyù nɨ à lə̀ pənə ngàŋə̀ ntwuumə̀ Kristù nɨ nɨ̀linə̀ ɨ̀tse tsɨ̀tse lə̀ pənə Levì. Ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ ẅèrə wə̀ ɨ wə̀ nshwəŋə̀ la lo Yěsû la Ghù Ndzoʼnə wa nɨ Nẅùə̀ à lə̀ kàʼnə lo à ghǎ tsàa â tô nchwarə̀ pə̀ənə̀. Ntwuumə̀ ẅèrə wə̀ ɨ wə̀ kɨ mmə nshwəŋə̀ lo mɨ̀nwùə̀ mɨ̀tsùmə̀ nɨ mɨ lə̀ furə̀nə aŋunə Yěsû ghobə myə̀ nɨ à lə̀ ghɨ̀rə̀nə, mɨ zùŋə̀ la ànwùə̀ nɨ pɨ lə̀ pyə̀ mə ŋŋwàʼnə̀ nnùŋə̀ amwuə àŋwàʼnə̀ ɨ̀kàanə̀ ghu lwùnə̀. Taʼà ntɨ̀ŋnə̀ ànwùə̀ nɨ à lə̀ shwəŋə̀nə à lə̀ pə Ànwùə̀ Nẅùə̀ nɨ à lə̀ shwəŋə̀nə àtwuə̀ mbarə̀ (5-7). Yètse ànwùə̀ a pə zhyə̀ nɨ Yěsû à lə̀ tsàanə ɨ̀zùŋə̀ ndzùmə̀ ɨ̀pe lo pobə̂ ghə̀ nsìimə̀ ntwuumə̀ ghù ɨ̀shìʼnə̀ wa (10).
Lə̌ tsaʼnə pɨ ghàpə̀nə àŋwàʼnə̀ zə̀
Àtsɨ̀ŋə̀ Yěsû farə tsaʼnə pɨ lə̀ pyə̂nə e 1.1–2.23
Àfàʼà Jònə ngàŋə̀ àŋâ àkẅiirə̀ nchyə 3.1-12
Tsaʼnə Yěsû à lə̀ kẅiirə̀nə nchyə farə tsaʼnə pɨ lə̀ kwàʼnə̀nə e 3.13–4.11
Àfàʼà Yěsû a Galìlyə̂ 4.12–18.35
Àfàʼà Yěsû nkwùə̀ nɨ à lə̀ furə̀nə a Galìlyə̂ nkoʼò ndèrə̀ a Yèrusalèmə̀ 19.1–20.34
Ndẅùə̀ndzùmə̀ ngàbə̀ nɨ Yěsû à lə̀ fàʼnə a Yèrusalèmə̀ farə a nɨ̀pwùnə Yèrusalèmə̀ 21.1–27.66
Tsaʼnə Yěsû à lə̀ zhwuumə̀nə nɨ̀wɨghə̀ nkɨ nnèrə̀ mbɨ̀ŋmə̀ e ambo pə̀ənə̀ 28.1-20