Mbụlembu 2
IKWO
2
1Ono abụru ẹge e gude mee igwe yẹle mgboko; mẹ iphemiphe ọbule, nọ iya nụ.
2Lẹ mbọku k'ẹsaa bẹ Nchileke jegewaru ozi, o shi eje. Yo be lẹ mbọku k'ẹsaa ono; yọ tụa ume ozi ono, o jekotaru ono. 3Nchileke agọoru mbọku k'ẹsaa ono ọnu; bya emee ya; yọ dụ nsọ; kẹ l'ọ bụ mbọku ono b'ọ tụru ume kẹ iphemiphe ọbule ono, o meshiru ono.
Ádamu yẹle Ívu
4Ọwaa ẹge o gude mee igwe yẹle mgboko teke o meru iya.
Mbọku Ojejoje, bụ Nchileke meru mgboko yẹle igwe; 5b'ẹ to nwedu oshi, shiwa gvuru l'alị; ọphu o nwedu iru, ruwaru l'ẹgu; kẹle Ojejoje, bụ Nchileke te shidu mewa tẹ mini chịje lẹ mgboko; madzụ ta nọwa k'ọkobe iphe l'alị. 6Yọ bụru mini, shi l'alị mụfuta bẹ oogudeje agba mini l'alị. 7Tọ dụ iya bụ; Ojejoje, bụ Nchileke abya egude ẹja, shi l'alị kpụa madzụ; bya ekuru ume ndzụ ye iya l'imi; onye ono abya abụru madzụ, nọ ndzụ.
8Ojejoje, bụ Nchileke abya eworu mgbabu gbaa l'ụzo ẹnyanwu-ahata lẹ Ídẹnu; bya eworu nwoke ono, ọ kpụru ono dobe iya.#2:8 Iphe, Ídẹnu bụ bụ ẹhu-ọtso-ẹna. 9Ojejoje, bụ Nchileke abya emee t'oshi, dụtsua iche iche fushia l'alị ono; mbụ oshi, dụ mma ole ẹnya; bya adụ mma eriri. L'echi mgbabu ono; bẹ oshi, anụje ndzụ nọ; mẹ oshi, emeje t'a maru iphe, dụ mma yẹle iphe, dụ ẹji.
10Yọ bụru l'alị Ídẹnu bẹ nggele, agba mini lẹ mgbabu ono eshije atsọshi. Nggele ono abya amakahụ ụzo ẹno lẹ mgbabu ono. 11Ẹpha nggele kẹ mbụ bụ Pishọnu ghajahụru alị Havila, bụ ẹke mkpọla-ododo nọ. 12Ọkpobe mkpọla-ododo nọ l'alị ono. Bedelọmu, bụ etse, eshi mkpọ anọdu iya; ónìkùsù, bụ mkpuma, aswa nọ anọdukwa iya phụ. 13Ẹpha nggele k'ẹbo bụ Gihọnu. Yẹbedua ghajahụru echi alị Kúshi. 14Ẹpha nggele k'ẹto bụ Táyigirisu; yẹbedua tsọru shia ụzo ẹnyanwu-ahata l'ibyiya kẹ Ashuru. Nggele k'ẹno abụru Yufurétusu.
15Ojejoje, bụ Nchileke abya eduta nwoke ono je edobe lẹ mgbabu Ídẹnu t'o jeje iya ozi; letaje iya ẹnya. 16Ojejoje, bụ Nchileke abya atụaru nwoke ono ekemu; sụ iya: “L'a haru iya t'o rije akpụru oshi, nọkota lẹ mgbabu-wa; 17ọbu lẹ nanụ ọphu ẹ too ridu bụ oshi ono, emeje t'a maru iphe, dụ mma yẹle iphe, dụ ẹji ono; kẹle mbọku, o riru iya bẹ ọo-nwụhukwa.”
18Ya ndono; Ojejoje, bụ Nchileke abya asụ: “L'ẹ tọ dụkwa mma tẹ nwoke ono nọdu nwẹnkinyi iya. Lẹ ya e-metaru iya onye n-yemẹka, gbaru iya nụ.”
19Tọ dụ iya bụ; Ojejoje, bụ Nchileke egudetsua ẹja, shi l'alị mee ụnwu anụmanu; mẹ ụnwenu, ephe l'eli; bya achịtaru iya Ádamu t'ọ maru iphe, ọo-gụshi iya. Yọ bụru iphe, Ádamu gụshiru iphemiphe ọbule ono, nọ ndzụ ono bẹ ẹphe wataru azaza. 20Tọ dụ iya bụ; Ádamu abya eworu ẹpha gụshia elu l'ọ ha; mẹ ụnwenu, ephe l'eli; mẹ anẹgu-ẹgbudu l'ọ ha.
Obenu lẹ Ádamu te nwedu onye n-yemẹka, gbaru iya nụ, a chọ-vuru iya. 21Tọ dụ iya bụ; Ojejoje, bụ Nchileke abya emee Ádamu; ọkpobe mgbẹnya atsụ iya. Yọ nọdu lẹ mgbẹnya ono; Nchileke abya ahata iya ọkpu-nggara; gude anụ ẹhu rachita iya. 22Ojejoje, bụ Nchileke abya egude ọkpu-nggara ono, ọ hataru Ádamu l'ẹhu ono mee nwanyi; bya edutaru iya ẹya.
23Ádamu echia mkpu; sụ:
“Onye ọwaa bụ ọkpu,
shi mu l'ọkpu;
bụru ẹhu, shi mu l'ẹhu mu.
Iphe, ee-ku iya bụ ‘nwanyi’;
kẹ l'e shi l'ẹhu nwoke wofuta iya.”
24Ọo ya kparu iphe, nwoke a-hajẹ nne iya; haa nna iya; yẹle nyee ya atụgbabe; bụru ugwẹhu lanụ.
25Nwoke ono yẹle nyee ya ono ajịko gbaru ọtu; ọphu iphere 'adụdu ẹphe.

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust

Ulteriori Informazioni Su BAYỊBURU Ikwo