Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:6

Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:6 KADB

Leh anăn Aê Diê lač, “Brei mâo anôk êhŏng ti krah phung êa, čiăng bi kah êa hŏng êa.”
KADB: Klei Aê Diê Blŭ
Condividi

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti relativi a Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:6