Malika 2
MZZ
2
Ieisu Tomoqo Bwalobwalogona Ikavegiagiamaia
(Madiu 9:1-8; Luke 5:17-26)
1Kaiata tupwaidiavo ikakava Ieisu ivila vaituqana inaqo Kapeneumi waineye, we tupwaidiavo tomo'otoqa gunabei inoqai imai vanuqe. 2Tomo'otoqa puedi imiakauqa vanuqa waineye vanuqa iveada'adaqeni ge tamo kabamia wete vanuqa kawaneye mesai. We Ieisu iesipupu Yaubada navalea waidie. 3We tomoqovo kadikumapuli sevusevu waineye tomoqo bwalobwalogona ikavalai imaieni vanuqe. 4Tutuyanina imaieni vanuqe ikisedi tomo'otoqa yoko puedi keda itutubodabodai ge kadisala inanaweni Ieisu waineye. Beqa luvewana waineye ilagaveni vanuqa tabwaneye itaviponuya#2:4 Me-Diu divalabubuna dobwadobwana beqa divanuqa tabwadi ipitapitadi disailaka nunuesina. ikakava. Tomoqonina bwalobwalogona mesevusevuna iveonoqi mekanabulava ivekilaloi makanuadi iobu Ieisu manawaneye. 5We tutuyanina iobu Ieisu manawaneye bwalobwalogona ikiseni wete divetumaqana ikiseni beqa ivoneni ivo, “Natugu, mukapoina gunabei anuataqonidi.”
6We no waineye tupwaidiavo Mosese naloina kanatovekaivevenavo iekalamia. Ienuana nuapoudie ivo, 7“Kaia Yaubada kaisena kanasala kapoina inanuataqonidi. Banikodiqa de mesai iesipupuyedi? Beqa ivovonamaimaiqa Yaubada isiwataoni iesipupu mesai nigo Yaubada kadikailuqa idavesala!”
8We vedimadimanaeqa Ieisu vaitabunaeqa dinuanuana iyagovi ivonedi ivo, “Komi uvale we mesai kwaenuanedi nuapoumie? Gunabei nuapoumi akisedi. 9Dede memeqanina tamo tobwalogo waineye anavo, ‘Mukapoina gunabei anuataqonidi’ paina ge tamo aitoi idayagovi oge inalausimatala. We dede ge memeqanina tamo tobwalogo aivoneni, ‘Kutovoi kamusevusevu kukewai kutauya kunaqo,’ paina tomo'otoqa kadisala inakiseni vakai inasauyeni. 10Beqa Yau aivona vakai mwauna aivalabubuni beqa no kwaiyagovi veluluna Yaubada ivelegu, Yau Mwaqitana Kanatomoqo,*#Daniela 7:13-14 we meguveluluna kapoina ainuataqonidi pwayapwaya waineye.” Matautauda bwalobwalogona ivoneni ivo 11“Avonemu kutovoi kamusevusevu kukavalai kunaqo muvanuqe.” 12Tomoqo bwalobwalogona vedimadimanaeqa itovoi kanasevusevu ikavalai itauya, we tomo'otoqa puedi ietonovi wete nuadi ivilele Yaubada ididigeni ivo, “Ge tamo yawaida waineye valabubunanina tadakiseni.”
Ieisu Libai Iqoleni
13Ieisu mekanatovemulivo Kapeneumi ibaileni inaqo Waya Galili vivineye. We yoko bwaigina imai waineye Ieisu Yaubada navalea iekaivevena waidie. 14Tutuyanina iveqanaqo saiqanaqa ikiseni tomoqo kanawavaqa Libai tamana Alipio imiamia nakabalituqa naqeneye takisi ikewakewa Loma gabemani paipaina. Ieisu iveqole waineye ivo, “Kuvemuliegu.” Libai itovoi ivemulieni.
15Mulineye Ieisu Libai navanuqe lavilavie ikanikani. Takisi kanatokewavo puedi wete tomo'otoqa kapoidi taiau#2:15 Yaubada naloinavo Mosese igililia Palisivo* inavekimataneni loinanidiavo. Wete Diu tupwaidiavo divalabubuna inavekimatanedi ivo, “Tomotoqavo loina dede ge inavekimataneni beqa tomo'otoqanidiavo kapoidi.” tutuya puena Ieisu itatalakwavini gumanidiavo, wete Ieisu mekanatovemulivo taiau ikanikani. 16We tupwaidiavo Mosese naloina kanatovekaivevenavo, yoko tupwaidiavo Palisivo*, ikiseni Ieisu takisi kanatokewavo wete tomo'otoqa kapoidi taiauda ikanikani beqa kanatovemulivo ivonedi ivo, “Vakai paipaina tomo'otoqa dede takisi kanatokewavo we tomo'otoqa kapoidi taiau ikanikani?” 17Tutuyanina Ieisu divona inoqai ivesipupu waidie ivo, “Tomotoqanidiavo togatogagadi ge doketa paipaina inanuanuana. Gebuka! Gumanidiavo toviqa kadisala doketa inalaualeni.” We ivesipupu waidie, “Yau ge tomo'otoqa giamaidi paipaidi adamai. Yau tomo'otoqanidiavo kapoidi paipaidi amai.”
Velautoli Vekudiqana Paipaina
18Tamo kaiata Dioni Tobabitaiso kanatovemulivo we tupwaidiavo Palisivo* iekudiqana tapwololo paipaina. No waineye tomo'otoqa tupwaidiavo imai ivoneni ivo, “Dioni kanatovemulivo wete Palisivo* kaditovemulivo iekudiqana, we banikodiqa komu kamutovemulivo giladi ikanikani ge idaekudiqana?” 19We Ieisu ivonedi ivo, “Tutuyanina tomoqo vavine inanaqia tomoqonina enavo, banikodiqa iekudiqana? Gebuka! Tutuyanina me'enavo taiau ge idaekudiqana inakani velataubama medimwasana. 20Tamo kaiata tomoqonina kanatalavualavo gamwadie'eqa inakewai. Kaiatanidiavo no waidie inaekudiqana paina nuadi inakapo.”
21Wete ivonedi ivo, “Yau dede nuanuana kaivauna amaieni aivekaiveveneni waimie ge mibubuna tutuaina taiauda idavesala. Kaleko tutuaina ge kanasala kaleko kaivauna beqa kibwadai. Kago mesai kailegwa waineye inakawalabuki paina kaleko kaivauna inaqoqova, we kalekonina tutuaina inakawalabuki. 22Wete mesai ge kanasala oine* kaivauna ina'iwaqi inaobu oine* kaba'iwaqa kaisaya bununa#2:22 Kaisaya bununa ikakia iyaqiyaqili oine* kabaiwaqa o kanakawaqaina. tutuaina waineye. Kago no mesai aitoi inavalabubunediqa kaisaya bununa inakawapiai paina oine* inapatai inavetageyoi kaisaya bununa ge kanasala kaisena inapatai. Beqa oine* wete kaisaya bununa inakavekapoi. Gebuka! Ge de mesai inavalabubunediqa we tomo'otoqa oine* kaivauna ina'iwaqi inaobu kaisaya bununa kaivauna waineye.”
Ieisu Navona Kaiata Kabaveyawai* Paipaina
23Me-Diu Dikaiata Kabaveyawai* waineye Ieisu mekanatovemulivo inaqonaqo witi kanatanoqa naqeneye. Tutuyanina inaqonaqo kanatovemulivo witi vuadi igadidi ikanikani. 24We tupwaidiavo Palisivo* ikisedi no mesai ivavalabubunedi Ieisu ivoneni ivo, “Kukiseni! Daketoboda imiamia ge Kaiata Kabaveyawai* waineye tailituqa,#2:24 Me-Diu diloina Kaiata Kabaveyawai* (Sabate) waineye ge kanasala lituqa siaidi inavalabubunidi mesai kai inakaigei o kanikani inakewa. we uvale kamutovemulivo ilitulituqa Kaiata Kabaveyawai* waineye?” 25We ibaivila Palisivo* waidie ivo, “Aa dede gililinina Buki waineye, Deibida wete enavo taiauda ivalabubuni tutuyanina ilase wayaqidi inakani beqa gunabei kwawawai kwanoqai, we uvale ge kwadanuakawananaqaia? 26Deibida Yaubada navanuqa naqeneye ilugu ivelaukui tupwaidiavo beledi paipaidi.#Loina Kanaveluqa 24:9 No tutuyanina Abiata natutuya tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* waineye itagwaneni Deibida tupwaidiavo beledi iveleni. No beledinina pilopilona, we gunabei ikalaqeieni Yaubada mataneye. Kaia tovelomu* kaditagwana beledinidiavo inakanidi, we Deibida tupwaidiavo ikanidi. Wete ikewadi tupwaidiavo iveledi tomo'otoqa taiau imiamia ikani, we Yaubada ge idakawakapoieni.” 27We wete ivonedi, “Yaubada Kaiata Kabaveyawai* ivalabubuni tomo'otoqa kadikaivaisa paipaidi. We Yaubada ge tomo'otoqa idavalabubunidi Kaiata Kabaveyawai* inakaivaiseni. 28Yau Mwaqitana Kanatomoqo* beqa Kaiata Kabaveyawai* Yau Kanatomwaya!”

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

Ulteriori Informazioni Su Maiadomu