Matiu 1
IKKNT
1
Isi Nke Ohu
1Ọnwan wụ ẹkụkwọ banyeni Jizọsị wụ Kraịstị hụn wụ nwa Defidi, nwa Ebraham.
Gha Ebraham D'e ru Defidi
2Ebraham wụ nẹdi Aziki, Aziki wụ nẹdi Jekọpụ, Jekọpụ wụ nẹdi Juda lẹ umunẹ ẹ ikẹnnyẹ. 3Juda wụ nẹdi Pẹrẹzi lẹ Zẹra. Nnẹ wẹ wụ Tama. Pẹrẹzi wụ nẹdi Hẹzrọnụ, Hẹzrọnụ wụ nẹdi Aram, 4Aram wụ nẹdi Aminadabụ, Aminadabụ wụ nẹdi Nashọnụ, Nashọnụ wụ nẹdi Salụmọnụ, 5Salụmọnụ wụ nẹdi Bụazị, nnẹ Bụazị wụ Rehabụ. Bụazị wụ nẹdi Obẹdi, nnẹ Obẹdi wụ Rutu. Obẹdi wụ nẹdi Jese.
Gha Defidi D'e ru Ogẹn Wẹ Gi Kpụnshi Wẹ Babilọnụ
6Jese wụ nẹdi Defidi hụn wụ eze. Eze wụ Defidi wụ nẹdi Solomọnụ hụn nnẹ ẹ te wụ nwunyẹ Yuria. 7Solomọnụ wụ nẹdi Rehobụam, Rehobụam wụ nẹdi Abija; Abija wụ nẹdi Asafụ#1.7 Asa., 8Asafụ wụ nẹdi Jehoshẹfatị; Jehoshẹfatị wụ nẹdi Joram#1.8 Jehoram.; Joram wụ nẹdi Uzịa. 9Uzịa wụ nẹdi Jọtam, Jọtam wụ nẹdi Ahazị; Ahazị wụ nẹdi Hezikaya. 10Hezikaya wụ nẹdi Manasẹ, Manasẹ wụ nẹdi Amọnụ#1.10 Emọsụ.; Amọnụ wụ nẹdi Josaya. 11Josaya nọ mụ Jekọnaya#1.11 Jehoyakini. lẹ umunẹ ẹ ikẹnnyẹ. Ogẹn Jekọnaya lẹ umunẹ ẹ ikẹnnyẹ kẹ wẹ gi kpụn wẹ shi alị Babilọnụ.
Kẹ Wẹ Kpụnshi Wẹ Babilọnụ D'e Ru Ogẹn Kraịstị
12Ogẹn wẹ gi kpụngụ wẹ shi alị Babilọnụ, Jekọnaya nọ mụ Shiẹtiẹlụ; Shiẹtiẹlụ wụ nẹdi Zerubabẹlụ, 13Zerubabẹlụ wụ nẹdi Abiyudu, Abiyudu wụ nẹdi Ẹliakim, Ẹliakim wụ nẹdi Azọ, 14Azọ wụ nẹdi Zadọkụ, Zadọkụ wụ nẹdi Akịm, Akịm wụ nẹdi Ẹlayudu, 15Ẹlayudu wụ nẹdi Ẹliẹza, Ẹliẹza wụ nẹdi Matanị, Matanị wụ nẹdi Jekọpụ, 16Jekọpụ wụ nẹdi Josẹfụ; Josẹfụ wụ di Meri — onyẹ hụn mụ Jizọsị hụn w'a kpọ “Kraịstị.”
17Ya wụ, gha ogẹn Ebraham d'e ru ogẹn Defidi, wẹ ile rị agbọ mmẹnọ, gha ogẹn Defidi d'e ru ogẹn wẹ gi kpụn wẹ shi alị Babilọnụ wụ agbọ mmẹnọ; gha ogẹn wẹ gi kpụn wẹ shi alị Babilọnụ d'e ru ogẹn Kraịstị wụ agbọ mmẹnọ.
Ọmụmụ Kraịstị Onyẹ Nzụọpụha hụ Osolobuẹ Tumẹ
18Ẹnịna kẹ wẹ dọn mụ Jizọsị Onyẹ Nzụọpụha hụ Osolobuẹ tumẹ#1.18 Kraịstị (Mezaya).: Meri hụn jẹnkọ d'a mụn'a lẹ Josẹfụ a kwademẹchanrịngụọ nị wẹ lụ, kanị, nị wẹ d'a nọgbama, Meri a tụrụgụọ imẹ ghahanị ikẹn Mmọn-nsọ. 19Josẹfụ hụn jẹnkọ d'a lụn'a wụ onyẹ ezi-omumẹ. Kanị Josẹfụ achọnị n'ọ fa a idẹnya ịhịan ile, ọ nọ bu ẹ obi n'o sikọ d'a gwa a nzuzue n'ọ lụkọzị a. 20Kanị, ogẹn o gi rị e ro ihiẹnni, ọ nọ rọhụn mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi k'ọ bịa d'e kunrun ẹ, sị, “Josẹfụ nwa Defidi, atụlẹ egun; lụma Meri, makẹni nwa ọ rị imẹ ẹ gha ẹka Mmọn-nsọ bịa. 21O k'a mụ okẹnnyẹ. I jẹnkọ d'a gụn nwa hụ Jesu (Jizọsị)#1.21 Asụsụ ndị Hibru, “Jizọsị” wụ “Onyẹ-nzụọpụha.” makẹni ịya jẹnkọ d'a zụọpụha ndị nke ẹ imẹ njọ wẹ.”
22Ihiẹn ndịnị ile mẹ kẹni wẹ gi mẹzu ihiẹn Onyẹ-nwọnni-ẹnyi ku ghahanị onyẹ-amụma, sị, 23“Lee ẹ, okpoho kelẹni marịn okẹnnyẹ jẹnkọ d'a tụ imẹ, mụ okẹnnyẹ; wẹ k'a kpọ nwa hụ ‘Imanuẹlụ’, ya wụ, ‘Osolobuẹ rị imẹ igunrun ẹnyi.’ ”
24Ogẹn Josẹfụ gi tẹnhin, ọ nọ mẹ ihiẹn mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi gwa a, lụma Meri; 25kanị, aranhịnnị wẹ nke di lẹ nwunyẹ d'e ru ogẹn Mẹri gi mụgụ okẹnnyẹ ibuzọ a hụ. Josẹfụ nọ gụn nwa hụ Jizọsị.

© 2018 Mission for Language Translation/Ika Bible Translation Committee amp © Wycliffe Bible Translators, Inc.

Ulteriori Informazioni Su Elu Ọhụn: Ẹkụkwọ-Nsọ - Azụụn Ọhụn rịn'a