Dyénésis 1:2

Dyénésis 1:2 ITD

I banwe ani landè fa too bawehan, du landè fa déén. Na di klamang i mahin too kmifu, na too mgal nus mdà di Tulus Dwata, mbal di tah i mahin ani.
ITD: I Tnalù Dwata
Condividi