Róma 12
HUNK

Róma 12

12
Keresztyén életszabályok
1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. #rész6,13. 2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, #Eféz. 4,23. 1 Thess. 4,3. hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. 3Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; #Préd. 7,16. hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a #1 Kor. 12,11. hit mértékét. 4Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: 5Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. #1 Kor. 12,12.13.27. Eféz. 4,11.12. 6Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; #1 Kor. 12,4. 7Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; #1 Pét. 4,10.11. 8Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje. #2 Kor. 9,7. 9A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. #Ámós 5,15. 10Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; #Zsid. 13,1.2. 1 Pét. 1,22. a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. 11Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben #Fil. 4,4. örvendezők; a háborúságban tűrők; #Zsid. 10,36. a könyörgésben #Luk. 18,1. állhatatosak; 13A szentek #1 Kor. 16,1. szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet #Zsid. 13,1.2. gyakoroljátok. 14Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. #Mát. 5,44. Luk. 23,34. Csel. 7,60. 15Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. #1 Kor. 12,26.27. 16Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne #Fil. 2,2. kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek #Péld. 3,7. timagatokban. 17Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. #Mát. 5,39. A tisztességre gondotok legyen minden ember #2 Kor. 8,21. előtt. 18Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. #Zsid. 12,14. 19Magatokért bosszút ne #3 Móz. 19,18. Mát. 5,39. álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én #5 Móz. 32,35. megfizetek, ezt mondja az Úr. 20Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. #Péld. 25,21.22. Mát. 5,44.45.48. 21Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.