Jelenések 22
HUNK

Jelenések 22

22
Az élet folyóvize és fája. Az üdvözültek közössége Istennel
1És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki 2Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája #rész2,7. 1 Móz. 2,9. vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei #Ezék. 47,12. a pogányok gyógyítására valók. 3És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki; 4És látják #Mát. 5,8. 1 Kor. 13,12. 1 Ján. 3,2. az ő orczáját; és az ő neve #rész2,17. 3,12. homlokukon lesz. 5És ott éjszaka #rész21,23. nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
Komoly intés és óvás
6És monda nékem: E beszédek hívek és #rész19,9. 21,5. igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy #rész1,1. megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar. 7Ímé eljövök #rész3,11. hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv #rész1,3. prófétálásának beszédeit. 8És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék #rész19,10. az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala. 9Az pedig monda nékem: Meglásd, ne #rész19,10. tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd. 10Azután monda nékem: Be ne pecsételd #Dán. 8,26. e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő #rész1,3. közel van. 11A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is. 12És ímé hamar #vers 7. eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. #rész2,23. 20,12. Zsolt. 62,13. Jer. 17,10. 32,19. Mát. 16,27. Róm. 2,6. 1 Kor. 3,8. 2 Kor. 5,10. 13Én vagyok az Alfa #rész1,8. 21,6. és az Omega, a kezdet és a vég, az első #Ésa. 41,4. 44,6. és utolsó. 14Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, #vers 2. és bemehessenek a kapukon #rész21,21. a városba. 15De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák #rész21,8. 1 Kor. 6,9. Gal. 5,21. Eféz. 5,4. 1 Tim. 1,9.10. és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot. 16Én Jézus küldöttem az én #rész1,1. angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere #rész5,5. Ésa. 11,1.10. Mát. 1,1–16. Róm. 15,12. és ága: ama fényes és hajnali #rész2,28. 2 Pét. 1,19. csillag. 17És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét #rész21,6. Ésa. 55,1. Ján. 4,10.14. 7,37. ingyen.
Befejezés
18Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; 19És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet #rész3,5. 13,8. 17,8. 20,12. 21,27. 2 Móz. 32,33. könyvéből, és a szent #rész21,10. városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak. 20Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! 21A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.