Máté 6
HUNK

Máté 6

6
Alamizsna, könyörgés, böjtölés
1Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. 2Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 3Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik #rész25,37.40. Róm. 12,8. a te jobb kezed; 4Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. 5És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és #2 Kor. 4,33. ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. 7És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért #Ésa. 1,15. hallgattatnak meg. 8Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti #vers 32. Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. 9Ti azért így imádkozzatok: #Luk. 11,2–4. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 10Jőjjön el a te országod; #rész7,21. Luk. 22,42. legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 11A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 12És bocsásd meg a mi #vers 14.15. rész18,21–35. vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek; 13És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd #1 Krón. 29,11–13. az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! 14Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 15Ha pedig meg #Márk 11,25.26. nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. 16Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. #Ésa. 58,5–9. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat. 17Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg; 18Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, #vers 6. a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Óvás világias lelkülettől
19Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; 20Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket #rész19,21. Luk. 12,33. Kol. 3,1.2. mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 21Mert a hol van a ti kincsetek, ott #Luk. 12,34. van a ti szívetek is. 22A test lámpása a szem. Ha #Luk. 11,34–36. azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 23Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! 24Senki sem szolgálhat két #Luk. 16,9.13. úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
(Vers 25–33: v. ö. Luk. 12,22–31.)
25Azért azt mondom néktek: #Luk. 12,22–31. Fil. 4,6. 1 Pét. 5,7. 1 Tim. 6,6. Zsid. 13,5. Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? 26Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? #rész10,29–31. 27Kicsoda pedig az közületek, #Luk. 12,25. a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal? 28Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; 29De mondom néktek, hogy #1 Kir. 10,1. Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. 30Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? 31Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? 32Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. 33Hanem #Róm. 14,17. keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; #1 Kir. 3,13.14. Zsolt. 37,4.25. és ezek mind megadatnak néktek. 34Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert #vers 11. 2 Móz. 16,19. a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.