Jakab 1
HUNK

Jakab 1

1
A megpróbáltatások áldása
1Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan #1 Pét. 1,1. levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet. 2Teljes örömnek #1 Pét. 1,6. Róm. 5,3. tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, 3Tudván, hogy a ti #Róm. 5,3. hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. 4A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. 5Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, #Márk 11,24. kérje #Péld. 2,6. Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. 6De kérje #Mát. 21,21. Márk 11,24. hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. 7Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; 8A #Jak. 4,8. kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. 9Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával; #Jak. 2,5. 10A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a #Ésa. 40,6. 1 Pét. 1,24. fűnek virága. 11Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és #Ésa. 40,6.7. annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a #Zsolt. 102,12. gazdag is az ő útaiban. 12Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. #Jak. 5,11. 2 Tim. 4,8.
A bűn eredete
13Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. 14Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. 15Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. #Róm. 5,12. 6,23. 7,10. 16Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! 17Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a #1 Ján. 1,5. kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. 18Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. #Ján. 1,13. 1 Pét. 1,23.
Isten igéjének felfogása és cselekvése
19Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a #Péld. 17,27.28. Préd. 7,9. szólásra, késedelmes a haragra. 20Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. #Eféz. 4,26. 21Elvetvén #Kol. 3,8.9. 1 Pét. 2,1. azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely #Róm. 1,16. megtarthatja a ti lelkeiteket. 22Az ígének pedig megtartói legyetek és ne #Mát. 7,26. Róm. 2,13. csak hallgatói, megcsalván magatokat. 23Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: 24Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. 25De a ki belenéz a szabadság #Jak. 2,12. Róm. 8,2. tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az #Ján. 13,17. boldog lesz az ő cselekedetében. 26Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, #Zsolt. 34,14. sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló. 27Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.