2 Timótheus 2
HUNK
2
Intés a tanítói hivatalnak hű és állhatatos folytatására
1Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben; 2És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, #1 Tim. 3,2–13. a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. 3Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. 4Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta. 5Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. 6A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. 7Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. 8Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint: 9A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. #Csel. 28,16.23.24.30.31. 10Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, #Kol. 1,24. hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben. 11Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. #Róm. 6,5. 8,17. 12Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; #Mát. 10,33. 13Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő #Róm. 3,3.4. magát meg nem tagadhatja.
Óvás a tévtanítók szóharczaitól
14Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. #1 Tim. 6,4.5. 15Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. 16A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. 17És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. 18A kik az igazság mellől eltévelyedtek, #1 Tim. 6,21. azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. 19Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja. 20Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. #Róm. 9,21. 21Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
Intés derék életre
22Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. #1 Kor. 1,2. 23A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. #Tit. 3,9. 24Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, #2 Kor. 10,1. 26És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.

© Magyar Bibliatársulat Alapítvány

Tudj meg többet a következőről Karoli Bible 1908