2 Timótheus 1
HUNK
1
Beköszöntés
1Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten #Eféz. 1,1. akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint, 2Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
Intés állhatatosságra
3Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy #Csel. 24,16. szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal, 4Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be; 5Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg #Csel. 16,1. vagyok azonban győződve, hogy benned is. 6Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel #1 Thess. 5,19. 1 Tim. 4,14. az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. 7Mert nem félelemnek lelkét #Róm. 8,15. adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. 8Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, #Luk. 9,26. se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. 9A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, #Eféz. 1,4–6. hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, 10Megjelentetett #Róm. 16,25. pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, #1 Kor. 15,55.57. Zsid. 2,14. világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot #Ján. 11,25.26. az evangyéliom által, 11Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. 12A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. #Mát. 25,31–40. 13Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 14A rád bízott drága kincset #1 Tim. 6,20. őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által. 15Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes. 16Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus házanépének: mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet #Eféz. 6,20. nem szégyenlette; 17Sőt mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, meg is talált. 18Az Úr engedje meg néki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál ama napon. És #2 Thess. 1,7–10. hogy mily nagy szolgálatot tett Efézusban, te jobban tudod.

© Magyar Bibliatársulat Alapítvány

Tudj meg többet a következőről Karoli Bible 1908