Matej 21
SHP

Matej 21

21
Isus ulazi u Jeruzalem
(Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Iv 12,12-19)
1Kad su se približili Jeruzalemu i stigli do Betfage na Maslinskoj gori, Isus je poslao dvojicu svojih učenika 2govoreći im: »Idite u ovo selo, što je ispred vas, odmah ćete pronaći privezanu magaricu i magare s njom. Odvežite ih i dovedite k meni! 3Ako vam netko nešto kaže, recite mu: ‘Trebaju Gospodinu, ali on će ih odmah vratiti.’«
4To se dogodilo tako da se ispuni ono što je bilo rečeno po proroku:
5»Recite gradu Sionu:
‘Evo, tvoj kralj ti dolazi!
Ponizan je i jaše na magarcu,
na magaretu, magaričinom potomku.’«#21,5 Citat iz Zah 9,9.
6Učenici su otišli i učinili kako im je Isus zapovjedio. 7Doveli su magaricu i mlado magare, stavili na njih svoje ogrtače, a Isus je na njih sjeo. 8Jedni su prostirali svoje ogrtače putem, dok su drugi trgali grane s drveća i stavljali ih po putu. 9Narod, koji je išao ispred i iza Isusa, klicao je:
»Slava#21,9 Slava Doslovno: »Hosana!«, što na hebrejskom znači: »Spasi!« Ovdje je usklik slavljenja u čast Bogu ili njegovom Mesiji (odabranom kralju). Isto u zadnjem stihu ovog retka i u 15. retku. Davidovom Sinu!
Blagoslovljen onaj koji dolazi u Gospodinovo ime!#21,9 Citat iz Ps 118,25-26.
Slava Bogu na Nebu!«
10Kad je Isus ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. Svi su se pitali: »Tko je to?«
11A narod je odgovarao: »To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.«
Isus u Hramu
(Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Iv 2,13-22)
12Zatim je Isus ušao u Hram i istjerao sve koji su ondje kupovali i prodavali. Mjenjačima novca prevrnuo je stolove, a prodavačima golubova klupe.#21,12 U Hramu se trgovalo životinjama, koje su prinosili kao žrtve Bogu, a različite vrste novca morale su se promijeniti u hramski novac. 13Rekao im je: »Pisano je: ‘Moja kuća zvat će se kuća molitve’,#21,13 Citat iz Iz 56,7. a vi je pretvarate u ‘pljačkaško sklonište’#21,13 Citat iz Jr 7,11.
14U Hramu su mu pristupili slijepi i hromi, a on ih je ozdravljao. 15Kad su svećenički poglavari i učitelji Zakona vidjeli čuda koja je učinio i djecu što viču u Hramu: »Slava Davidovom Sinu!«, jako su se razljutili pa mu rekli:
16»Čuješ li što ova djeca govore?«
A Isus im je odgovorio: »Da. Zar niste nikada pročitali:
‘Učinio si da te slave djeca i dojenčad’?«#21,16 Citat iz Ps 8,2 (prema starogrčkom tekstu).
17Zatim ih je ostavio pa je iz Jeruzalema otišao u Betaniju, gdje je prenoćio.
Smokvino drvo i moć vjere
(Mk 11,12-14.20-24)
18Rano ujutro, dok se vraćao u Jeruzalem, Isus je ogladnio. 19Pokraj puta je ugledao smokvu i otišao do nje, ali na njoj nije našao ništa osim lišća. Zato joj je rekao: »Nikad više ne imala ploda!« I smokva se osušila istoga trena.
20Kad su učenici to vidjeli, začudili su se i upitali: »Kako to da se smokva odmah osušila?«
21A Isus im je odgovorio: »Istinu vam kažem: ako vjerujete i ne posumnjate, moći ćete učiniti ne samo ovo što sam ja učinio sa smokvom nego, ako kažete ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’, to će se i dogoditi. 22Ako budete vjerovali, sve što zatražite u molitvi, primit ćete.«
Odakle Isusu vlast?
(Mk 11,27-33; Lk 20,1-8)
23Isus je ušao u Hram i, dok je tu poučavao, prišli su mu svećenički poglavari i narodne starješine te ga upitali: »Kakvu vlast imaš da ovo činiš i tko ti ju je dao?«
24A Isus im je odgovorio: »Upitat ću vas samo jedno pa, ako mi odgovorite, reći ću vam kakvom vlašću ovo činim. 25Kad je Ivan krstio, je li to krštenje bilo od Boga ili od ljudi?«
Oni su počeli raspravljati među sobom, govoreći: »Ako kažemo: ‘Od Boga’, pitat će nas: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’ 26No, ako kažemo: ‘Od ljudi’, onda… Bojimo se naroda jer Ivana svi smatraju prorokom.«
27Zato su odgovorili Isusu: »Ne znamo.«
Na to im je rekao: »Onda ni ja vama neću reći kakvom vlašću ovo činim.«
Usporedba o dvojici sinova
28»Sada mi recite što mislite o ovome: neki je čovjek imao dvojicu sinova. Otišao je prvome i rekao mu: ‘Sine, idi danas raditi u moj vinograd!’
29No sin je odgovorio: ‘Neću.’ Ali kasnije se predomislio i otišao.
30Zatim je otac otišao drugom sinu i rekao mu to isto. Sin je odgovorio: ‘Idem, gospodaru’, ali nije otišao.
31Koji je od ove dvojice učinio što je otac želio?«
Odgovorili su: »Prvi sin.«
Isus im je rekao: »Istinu vam kažem: poreznici i bludnice ući će u Božje kraljevstvo prije vas. 32Jer, Ivan Krstitelj vam je došao pokazati put pravednog života, a vi mu niste povjerovali. No povjerovali su mu poreznici i bludnice. Čak i nakon što ste to vidjeli, niste se pokajali i niste mu povjerovali.«
Bog šalje svoga Sina
(Mk 12,1-12; Lk 20,9-19)
33»Poslušajte još jednu usporedbu. Bio neki vlasnik imanja koji je posadio vinograd. Ogradio ga je, iskopao jamu za vinsku prešu i podigao stražarski toranj. Zatim je dao vinograd u zakup vinogradarima i otputovao. 34Kad je došlo vrijeme berbe, poslao je svoje sluge da uzmu njegov dio.
35No vinogradari su zgrabili sluge; jednoga su pretukli, drugoga ubili, a trećega kamenovali. 36Poslao je druge sluge, brojnije od prvih, ali i s njima su jednako postupili. 37Napokon je poslao svoga sina, misleći: ‘Moga će sina poštovati.’
38No kad su vinogradari ugledali sina, rekli su među sobom: ‘On je nasljednik! Hajde, ubijmo ga i uzmimo mu nasljedstvo!’ 39I zgrabili su sina, izbacili ga iz vinograda i ubili.
40Dakle, što će vlasnik vinograda učiniti s ovim vinogradarima kad dođe?«
41Odgovorili su mu: »Pobit će ih bez milosti jer su bili zli, a vinograd će dati u zakup drugim vinogradarima, onima koji će mu predati urod u vrijeme berbe.«
42Isus im je rekao: »Sigurno ste čitali u Svetom pismu:
‘Kamen, koji su odbacili graditelji,
postao je temeljni kamen.
Gospodin je to učinio
i čudesno je to vidjeti!’#21,42 Citat iz Ps 118,22-23.
43Zbog toga će vam, kažem vam, Božje kraljevstvo biti oduzeto i dano ljudima koji donose plodove primjerene Kraljevstvu. 44Tko god padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga padne taj kamen, zdrobit će ga.«#21,44 Neki starogrčki rukopisi izostavljaju 44. redak.
45Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli Isusove usporedbe, shvatili su da govori o njima. 46Zato su ga htjeli uhvatiti, ali su se bojali naroda jer je narod vjerovao da je Isus prorok.

Biblija: suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

@ 2019 Bible League International

Saznaj više o Biblija: suvremeni hrvatski prijevod