Matayo 23
IBBAIB63
23
Jesu mbwaakatapatila balembi aba-Farisi
(Marko 12:38-40; Luka 20:45-47; 11:39-52)
1 # Mk 12:38-40; Lk 20:45-47; Lk 11:39-52 Lino Jesu wakaambila bantu boonse antoomwe abasikwiiya bakwe 2kuti, Balembi aba-Farisi balakala acuuno ca-Musa. 3#Mal 2:7,8Nkaambo kaako zintu zyoonse nzibamulailila amuzicite akuzijatisya, pele mutaciti mbuli incito zyabo, nkaambo balaamba buyo anukuti tabaciti pe. 4Balaanga mikuli milemu iiminya kunyampula, balaibika aziwezo zyabantu, pele balo beni tabayandi kwiisunzya noba munwe omwe. 5#Mt 6:1; My 15:38; Dt 6:8; Kul 13:9Nkabela milimo yabo yoonse balaicita kuti beebelwe kubantu. Nkaambo balakomezya mafilakateri aabo akulampya maaya aazikobela zyabo, 6#Lk 14:7; Mt 6:5alimwi balayanda zyuuno zili kunembo mumapobwe, azyuuno zili kunembo muzikombelo, 7anjuzyo mumasambalilo, nkabela balayanda kwaambwa Mwami kubantu. 8Pele inywe mutaambwi Mwami pe, nkaambo nguumwi mufundisi wanu, nkabela inywe nyoonse muli babunyina. 9Alimwi, mutaambi muntu waansi kuti, Taata, nkaambo Usowanu ngumwi, uli kujulu. 10Alimwi, mutaambwi Baiyi, nkaambo mwiyi wanu ngumwi, ngu-Kristo. 11#Mt 20:26-27; Mk 9:35; 10:43-44; Lk 22:26Nkabela mupati akati kanu uzooba mulanda wanu. 12#Lk 14:11; 18:14; Tus 29:23; Job 22:29; Ezk 21:26; 1 Pet 5:5Umwi aumwi uulisumpula uzoobombezegwa, pele umwi aumwi uulibombya uzoosumpulwa.
13Maawe inywe nubalembi aba-Farisi, nubasikuupaupa ameso! nkaambo mulajalila Bwami bwakujulu kubusyu bwabantu. Tamunjili nubeni, nkabela abo bayanda kunjila mulabakasya.
14Maawe inywe nubalembi aba-Farisi nubasikuupaupa ameso! nkaambo mulalya imbono zyabamukamufu, akukomba itololongo cakuupaupa ameso. Nkaambo kako muyoojana mulandu mupati.
15Maawe inywe nubalembi aba-Farisi nubasikuupaupa ameso, nkaambo muleendeenda kulwizi amumanyika kuti musandule muntu omwe, nkabela asanduke buyo, mulamucita mbuli muna-Gehena kobile kwiinda ndinywe nobeni.
16 # Mt 15:14 Maawe inywe nubeenzyi boofu nomwaamba kuti, Umwi aumwi uukonka kuntempele ulaamba buyo, pele umwi aumwi uukonka kungolida yantempele ulijisi mulandu. 17Nubafubafuba aboofu, cipati ncicili, ingolida nanka intempele iisalazya ingolida? 18Alimwi, Umwi aumwi uukonka kucipaililo ulaamba buyo, pele umwi aumwi uukonka kucipo cili atala acipaililo ulijisi mulandu. 19#Kul 29:37Nuboofu, cipati ncicili, cipo nanka cipaililo cisalazya cipo? 20Oyo uukonka kucipaililo ulakonka kulincico akuzintu zyoonse zili mpawo, 21Awalo uukonka kuntempele ulakonka kulinjiyo akulinguwe uukala mumonya. 22#Is 66:1; Mt 5:34Awalo uukonka kujulu ulakonka kucuuno cabwami bwa-Leza akulinguwe uukala alincico.
23 # Lev 27:30; Mik 6:8 Maawe inywe nubalembi aba-Farisi nubasikuupaupa ameso, nkaambo mulapaizya cimanyakumi cazisyu zyacisyungwa abonko ampububu, pele makani mapati aa-Mulao mulaaleka, nkukuti lubeta aluzyalo alusyomo. Aya mwakeelede kwaacita akutaleka ayo. 24Nubeenzyi boofu, mulaminununa insenya, inkamele mulaimena.
25 # Mk 7:4 Maawe inywe nubalembi aba-Farisi nubasikuupaupa ameso, nkaambo mulasanzya atala akanywido ambede, pele mukati mulizwide lunyanzyo akutalyeendelezya. 26#Tit 1:15; Joh 9:40Nomu-Farisi moofu, saanguna kusanzya mukati kakanywido ambede, kuti atala asalale aalo.
27 # Inc 23:3 Maawe inywe nubalembi aba-Farisi nubasikuupaupa ameso, nkaambo mulikozyene atubanda tulambidwe amulambo uutuba, ntubotu atala anukuti mukati tulizwide zifuwa zyabafu azisofweede zyoonse. 28#Lk 16:15Mbubonya obo anywebo mbumubonekela bantu mbuli balulami, nekubaboobo mukati mulizwide buupeupe ameso abubi.
29Maawe nubalembi aba-Farisi nubasikuupaupa ameso, nkaambo mulayaka malende aabasinsimi akubotya tubanda twabaluleme. 30Mulaamba kuti, Nitwakaliwo mumazuba aamatatesu nitwatakaswanaana abo mukujaya basinsimi. 31#Inc 7:52Mbubonya obo mbumulipa mulandu kukwaamba kuti muli bana babo abo ibakajaya basinsimi. 32Lino mwazuzikizya mweelwe wamausowanu, 33#Mt 3:7; 12:34; Lk 3:7Inywe nubazoka, nubana bacipile, mulakonzya buti kuloboka kukubetekwa kwa-Gehena. 34#Mt 13:52; 10:23; 1 Tes 2:15Nkaambo kaako amubone! Ndamutumina basinsimi abasongo abalembi, Bamwi muzoobajaya akubakankamina aciingano, abamwi muzoobakwipaula muzikombelo zyanu akubatanda kuzwa kumunzi kuya kuluumwi, 35#Matl 4:8; 2 Mak 24:20-21kuti mupegwe mulandu wamalowa oonse aabaluleme aakatika ansi kuzwa kubulowa bwa-Abele mululami kusikila kubulowa bwa-Zekariya mwana a-Barakiya ngumwakajaya akati kantempele acipaililo. 36Ncobeni ndamwaambila kuti aya oonse azooba kubantu basunu.
37 # Lk 13:34,35; Inc 7:59; 1 Tes 2:15 Ikaka Jerusalemu, Jerusalemu, noojaya basinsimi, akubafusa mabwe abo batumwa kulinduwe! Kanjikanji ndakali kuyanda kubunganya bana bako mbuli inkuku intumbu mbiibunganya twana twayo mumababa aayo, nekubaboobo mwakakaka. 38#Jer 22:5; 12:7; 1 Bam 9:7,8Amulange! Iŋanda yanu yasyaala kulindinywe mbuli itongo. 39#Int 118:26; Mt 21:9Nkaambo ncobeni ndamwaambila kuti kuzwa kuciindi ecino tamukoondibona mane mwaambe kuti, Uli acoolwe oyo uuboola muzina lya-Jehova.