Luka 22
IBBAIB63
22
Judase mbwaakazumina kutama Jesu
(Matayo 26:1-5,14-16; Marko 14:10,11)
1 # Mt 26:1-5; Mk 14:1,2 Eno lyakali afwaafwi pobwe lyamukamu uutakwe mimena, ilitegwa Pasika. 2#Lk 20:19Bapaizi bapati abalembi bakayandaula mbobati mujaye, nkaambo bakayoowa bantu.
3 # Mt 26:14-16; Mk 14:10,11 # Joh 13:2,27 Elyo Saatani wakanjila kuli-Judase uwakali kutegwa Iskariote, umwi wabaabo abakali kumi abobile. 4Nkabela wakainka kuyooambaula abapaizi bapati abasilumamba, mbwati mwaabe kulimbabo. 5Balo bakasekelela, bazuminana kumupa mali. 6Awalo wakazumina, wayandaula ciindi cakumwaaba kulimbabo, kakutakwe makamu aabantu.
Cilalilo ca-Mwami
(Matayo 26:17-30; Marko 14:12-26; Johane 13–17; 1 Ba-Korinto 11:23-29)
7 # Mt 26:17-29; Mk 14:12-25 # Kul 12:18-20 Kwakasika buzuba bwamukamu uutakwe mimena, mbweelede kupaizigwa mwanambelele wa-Pasika. 8Aboobo wakatuma Petro a-Johane, wabaambila kuti, Kamuya mukatubambile Pasika, tulye. 9Bakamubuzya kuti, Ino uyanda kuti tukabambile kuli? 10Wakati kulimbabo, Amubone, mwanjila mumunzi, muyooswaana amuntu uuyumwide nongo yamaanzi, mumucilile muŋanda mwati kanjile. 11Mukamwaambile mukamwini iŋanda kuti, Mufundisi wateeti kulinduwe, Ino njiili ŋanda mwenti lide Pasika abasikwiiya bangu? 12Mpoonya uyoomutondezya ŋanda mpati yamujulu, iibambidwe kabotu, mukalulamikile mumo omo. 13#Lk 19:32Bakainka, bakaakujana mbubonya mbwaakabaambila, nkabela balulamika Pasika.
14Nocakasika ciindi, wakakala antoomwe abaapostolo abakali kumi abobile. 15Wabaambila kuti, Ncobeni ndayandisisya kulya anywebo Pasika eli, nkentanapenga, 16#Lk 13:29Nkaambo ndamwaambila kuti, Nsikooyoolilya limbi mane likazyulile mu-Bwami bwa-Leza. 17Ndilyonya wakatambula cinywido, amane kulumba wati, Amutole eci, musiilane, 18Nkaambo ndamwaambila kuti, Nsikooyoonywa limbi mucelo wamusaansa mane bukasike Bwami bwa-Leza. 19#1 Kor 11:23-25; Inc 27:35Alimwi wakabweza mukamu, amane kulumba wuukomona, wabapa wati, Ngooyu mubili wangu uupedwe ndinywe, amukacite obo kuti mukandiyeeye. 20#Kul 24:8; Jer 31:31; Zek 9:11Nobakamana kulalila, mbubonya obo wakabweza acinywido wati, Cinywido eci ngomulongo mupya wamubulowa bwangu, ubutikaikila ndinywe. 21#Joh 13:21,22Pele amubone, ijanza lyayooyo uundyaaba lili amebo atafule. 22Nkaambo Mwana a-Muntu ncobeni ulainka mbubonya mbokwakakanzwa, pele maawe kulooyo muntu uumwaaba. 23Elyo bakatalika kubuzyanya kuti, Ino nguuli akati kesu uunga ulacita obo?
Basikwiiya mbobazumanana abupati
(Matayo 20:25-28; Marko 10:42-45)
24 # Mt 18:1; Mk 9:34; Lk 9:46 Ndilyonya kwakaba kuzumanana akati kabo kwakuti, Ino nguuli akati kesu uuyeeyegwa kuti ngomupati? 25#Mt 20:25-27; Mk 10:42-44Walo wakabaambila wati, Bami babamasi balabalela, abo abali abwami kulimbabo baambwa kuti mbasimalelaabo. 26#Mt 23:11; Mk 9:35Pele nywebo mutabi obo, anu oyo uuli mupati akati kanu abe mbuli muniini, ayooyo uli mvwambalume abe mbuli muzike. 27#Joh 13:12-15Ino nguuli mupati, oyo uukede akulya na uubelekela? Sena tali nguwe uukede akulya? Kwalo mebo ndili akati kanu mbuli oyo uubelekela. 28Pele nywebo ndinywe mwandiiminina mumapenzi aangu, 29#Lk 12:32eno ndamubika bwami mbubonya Taata mbwaakandibika, 30#Mt 19:28kuti mukalye akunywa atafule lyangu mubwami bwangu, alimwi muyookala azyuuno zyabwami akubeteka misyobo iili kumi ayobile ya-Israyeli.
Jesu mbwaakacenjezya Petro
(Matayo 26:33-35; Marko 14:27-31; Johane 13:36-38)
31 # Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Joh 13:36-38 # 2 Kor 2:11; Am 9:9 Mwami wakati, Simoni, Simoni, langa, Saatani wazumizigwa kuti akuyunge mbuli maila. 32#Joh 17:11,15,20; Int 51:13Pele ndakukombela kuti lusyomo lwako lutamani. Awo wasanduka, ubayumye bakwanu. 33Wakamwaambila kuti, O mwami, ndilibambide kwiinka ayebo, nokuba kuntolongo, nokuba kulufu. 34Jesu wakati, Ndakwaambila, Petro, mukombwe takoolila sunu, kotananditama totatwe kuti tondizi.
35 # Mt 10:9-10; Mk 6:8-9; Lk 9:3; 10:4 Alimwi wakababuzya kuti, Nendakamutuma kamutajisi zikwama enkomo endyasyo, sena mwakabula cintu? Bakati, Pee pe, tatukabulide cintu. 36Nkabela wakateeti kulimbabo, Kwalo eno uujisi cikwama acibweze, enkomo mbubonya. Uutajisi iceba, auzye ngubo yakwe, aule iceba. 37#Is 53:12; Lk 22:52Nkaambo ndamwaambila kuti, Oku ukwakalembwa kuleelede kuzyulila mulindime kwakuti, Wakabalilwa kulibacitazibi. Nkaambo makani aandyaamba azyulila. 38Nkabela bakaamba kuti, O mwami, langa, ngaaya maceba obile. Wakabaambila wati, Mbubo.
Getesemane
(Matayo 26:36-46; Marko 14:32-42; Johane 18:1)
39 # Mt 26:30,36-46; Mk 14:26,32-42 # Lk 21:37; Joh 18:1 Elyo wakazwa wakainka, mbuli mbwaakazibide, kucilundu ca-Elaioni, abalo basikwiiya bakwe bakamucilila, 40Naakasika kubusena obo, wakabaambila kuti, Amukombe kuti mutanjili mukutepaulwa. 41Elyo wakabasia ambuli mawaalilo abbwe, wafugama wakomba, 42#Mt 6:10wati, Taata, kuti wayanda, gwisya cinywido eci kulindime, nokubaboobo akucitwe kuyanda kwako, kutabi kwangu. 43#1 Bam 19:5; Joh 12:29Ndilyonya kwakalibonya kulinguwe angelo uuzwa kujulu, ulamuyumya. 44Eno mbwaakali mumapenzi mapati wakakombesya, enkasaalo yakwe yakaba mbuli malosi aabulowa aalondaukila ansi. 45Naakabuka mukukomba wakaboola kulibasikwiiya bakwe, wabajana baloona nkaambo kabuusu, wati kulimbabo, 46Moonenanzi ino? Amubuke mukombe, kuti mutanjili mukutepaulwa.
Jesu mbwaakajatwa
(Matayo 26:47-56; Marko 14:43-50; Johane 18:2-11)
47 # Mt 26:47-56; Mk 14:43-49; Joh 18:2-11 Naakacili kwaamba, kwakasika makamu aabantu, awalo uwali kutegwa Judase, umwi wabali kumi abobile, nguwakabasolwedede, wakaswena afwaafwi a-Jesu kuti amumyonte, 48Pele Jesu wakamubuzya kuti, Judase, sena uaba Mwana a-Muntu akumyonta? 49Eno abo mbaakali abo nobakabona obo, bakaamba kuti, O mwami, tuumye maceba na? 50Nkabela umwi wabo wakauma muzike wamupaizi mupati, wamukosola kutwi kwakwe kwalulyo. 51Pele Jesu wakavuwa kuti, Amubaleke obo. Elyo wakajata kutwi kwakwe, wamuponya, 52#Lk 22:37Eno Jesu wakabaambila bapaizi basimutwe, abasilumamba bantempele, abapati abakasika kuzoomujata, wakati, Sena mweza anga muzida mubbi amaceba amakoli? 53#Lk 19:47; 21:37; Joh 7:30; 8:20; Kol 1:13Nendakali anywebo mazuba amazuba muntempele tamukatambikide maanza aanu kundijata, pele ecino nceciindi canu, abwami bwamudima.
Petro mbwaakatama Jesu
(Matayo 26:69-75; Marko 14:66-72; Johane 18:12-18,25-27)
54 # Mt 26:57,58,69-75; Mk 14:53,54,66-72; Joh 18:12-18,25-27 Mpoonya awo bakamujata, bamutola akuzoomusisya kuŋanda yamupaizi mupati. Pele Petro wakali kuza kucilila kulekule. 55Elyo nobakakutula mulilo akati kabbuwa, bazooyota, awalo Petro wakala akati kabo. 56Nkabela umwi musimbi naakamubona mpaakali kukede mubbalabala lyamulilo, wakamulangisisya wati, Awalo oyu wakali awe. 57Pele wakakazya kuti, Yoo mukaintu, nsimuzi pe, 58Munsi lyakaindi umwi wakamubona wati, Ayebo uli wabo, Petro wakati, Yoo muntu, nsili wabo mebo pe. 59Nokwakainda ciindi ciniini, umwi wakasinizya wati, Nkasimpe awalo oyu wakali awe, nkaambo mu-Galilaya. 60Pele Petro wakati, Yoo muntu, nsyaabwene makani aya ngoamba. Ndilyonya, naakacili kwaamba, mukombwe wakalila. 61#Lk 22:34Nkabela Mwami wakacebuka, wamulanga Petro. Mpoonya awo Petro wakayeeya ijwi lya-Mwami ndyaakamwaambila kuti, Sunu mukombwe katanalila, unoonditamide totatwe. 62Elyo wakazwa waakulila akulila.
Jesu mbwaakabetekwa ba-Juda
(Matayo 26:57-68; Marko 14:53-65; Johane 18:12-24)
63 # Mt 26:67,68; Mk 14:65 Eno baalumi abakajata Jesu bakamusabwida akumuuma. 64Bamuvumba ameso, bamuuma kubusyu akumubuzya kuti, Sinsima, nguni uwakuuma? 65Azimwi zinjizinji bakaamba kulinguwe akumutukana.
66 # Mt 26:59-66; Mk 14:55-64 Nobwakaca kwakabungana bapati bacisi, bapaizi bapati antoomwe abalembi, elyo bakazoomusisya kulubeta lwabo bati, 67#Joh 3:12; 8:45; 10:24Anooli nduwe Kristo utwaambile. Pele wateeti kulimbabo, Kuti ndamwaambila tamukoosyoma, 68alimwi kuti ndamubuzya tamukoovuwa. 69#Dan 7:13; Int 110:1Pele kuzwida sunu Mwana a-Muntu unooyookede kujanza lyalulyo lyanguzu zya-Leza. 70Elyo boonse bakati, Sena nkokuti nduwe Mwana a-Leza? Wakati kulimbabo, Ndinywe mwaamba kuti ndili nguwe. 71Mpampawo bakateeti, Tuciyandilanzi abumwi bukamboni? Twalimvwide swebo amulomo wakwe mwini.