Incito 7:23

Incito 7:23 IBBAIB63

Eno naakali emyaaka iili makumi one, kwakanjila mumoyo wakwe kuti aswaye banabakwabo, bana ba-Israyeli
IBBAIB63: Ibbaibele 1963
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Incito 7:23