TƏŊMORFANNE Danɓǝ ahe
MUAR
Danɓǝ ahe
A ɗii ɗerewol ma kǝpel ah pǝ Bibel ne: Tǝŋmorfanne. Ɗerewol ah faa ɓǝ tǝ ɓǝ mai Masǝŋ mo joŋ fanne, ne ɓǝ tǝtǝŋ dǝfuu mo tǝŋ, ne tǝtǝŋ faɓe', ne ɓǝ bone mo tǝŋ wo sǝrri tǝkine ɓǝ za Israel.
Ɗerewol Tǝŋmorfan woŋ ɓo ne fahlii camcam gwa:
1. Sapetǝr 1–11 faa ɓǝ tǝ ɓǝ joŋ fanne tǝkine ɓǝ joŋ dǝfuu. Tǝŋ daga ɓǝ Adam ne Ewa, Kain ne Abel, ɓǝ Noa ne ɓǝ bii mo vǝr sǝrri, tǝkine ɓǝ yaŋ mawah ah pǝ sǝr Babilon.
2. Sapetǝr 12–50 faa ɓǝ tǝ ɓǝ mai Masǝŋ mo zyeɓ fahlii ǝ̃ǝ mor dǝfuu, so ne mai mo ɗii pah za Israel ma kǝpel ah ma ɗii ne Abraham ka mo joŋko yeɓ ahe, mor iŋ ah tǝkine mai mo laako zah Masǝŋ. So fahfal ah faa ɓǝ tǝ ɓǝ wel ah ma ɗii ne Isak ne we nan ah Yakuɓ (mai mo ɗii ne Israel ta) tǝkine ɓǝ wee Yakuɓ jemma tǝtǝl gwa, mai ara ye morsǝ̃ǝ zahban Israel matǝ jemma tǝtǝl gwa. So ma kal daŋ ah ɓǝ faa ɓo tǝ wel ah ma ɗii ne Yuseɓ pǝlli, so ɓǝ ah ye joŋ ka Yakuɓ ne wee ah manyeeki ah ne za yaŋ ɓǝǝ daŋ ka mo ge kaara sǝr Egib.
Ɗerewol Tǝŋmorfan faa ɓǝ tǝ ɓǝ dǝfuu, kǝpel ah daŋ faa ɓǝ tǝ ɓǝ an mai Masǝŋ mo joŋni. So tǝŋ ne swaa ɓǝ ah faa: Masǝŋ ye joŋ sǝŋ ne sǝrri tǝkine fan mai daŋ mo gŋ, moo cuu yǝk Masǝŋ, ako ye ne swah tǝ fan daŋ, fan daŋ a mor ahe. So vǝr ɓǝ ah ne ɓǝ mai Masǝŋ mo faa zye ga byak za 'minni. Pǝ ɗerewol Tǝŋmorfan daga tǝŋ ah ŋhaa vǝr ahe, faa ɓǝ ɓo tǝ Masǝŋ: A cuu suu ah ka za mo tǝra ko, cuu gŋ ako ye lakaali, a ŋgoŋ kiita tǝkine cuu bone nyi za mai moo joŋra ɓǝɓe'. Ako ye pa ma zaŋ zan ah tǝkine gbah jol ɓǝǝra, ako ye joŋ ka ɓǝ ɓǝǝ mo ŋwǝǝ pǝ ɗerewol ka na laa. Masǝŋ 'yah na nyiŋ ko, ne ɓǝ faa ah mo faa ɓo, ne laa zah ah tǝkine syee mor ɓǝ cuu ah ne ɓǝ lai ah ra. So ɗerewol Tǝŋmorfan cuu ɓǝ fan joŋ za Israel ma kǝpel nyi na ka na tǝ, zan ah kaara ne iŋni, so ka ɓǝ ah mo gbah jol man ka na byak iŋ man pǝsãhe.
Woŋ ah mo woŋ lǝǝ ɓo a naiko
1. Ɓǝ joŋ sǝŋ ne sǝrri tǝkine ɓǝ joŋ dǝfuu 1:1–2:25
2. Tǝtǝŋ faɓe' mo tǝŋ tǝkine ɓǝ bone 3:1-24
3. Tǝŋ daga Adam ŋhaa dai Noa 4:1–5:32
4. Ɓǝ Noa ne ɓǝ bii mo vǝr sǝrri 6:1–10:32
5. Ɓǝ yaŋ mawah pǝ sǝr Babilon 11:1-9
6. Tǝŋ daga Sem ŋhaa dai Abram 11:10-32
7. Za ma kǝpelle: Abraham, Isak, Yakuɓ 12:1–35:29
8. Morsǝ̃ǝ Esau 36:1-43
9. Yuseɓ ne wee pah ahe 37:1–45:28
10. Za Israel sǝr Egib 46:1–50:26