លោកុប្បត្តិ 2:25

លោកុប្បត្តិ 2:25 គខប

ពេល​នោះ បុរស និង​ភរិយា​របស់​គាត់​នៅ​ខ្លួន​ទទេ​ទាំង​ពីរ​នាក់ ប៉ុន្តែ គេ​មិន​អៀន​ខ្មាស​ទេ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec លោកុប្បត្តិ 2:25