San Mateo 2
ZPUNT
2
Beꞌnn siꞌn kaꞌ nziꞌi magos jaraꞌnn akeꞌ Jesúsenꞌ
1Ka llanꞌ llnebiaꞌ rey Herodes, gorj Jesúsenꞌ ganꞌ nziꞌi Belén, to yell ganꞌ nbane Judea. Naꞌ Jerusalén naꞌ bllin to chop beꞌnn siꞌn beꞌnn nziꞌi magos, zaꞌk akeꞌ do ganꞌ llraꞌ willre. 2Naꞌ bnnab akreꞌ beꞌnn rao yell kaꞌ, lle akeꞌ leakeꞌ:
—¿Gann rey ke beꞌnn Israel kaꞌ, beꞌnnenꞌ ne akeꞌ ba braꞌ? Nnézetoꞌ ba gorjeꞌ, le breꞌtoꞌ berj keꞌen ganꞌ llraꞌ willre, naꞌllenꞌ zaꞌtoꞌ zadyeꞌraotoeꞌ.
3Ka bene rey Herodesenꞌ kaꞌ, to bitkraꞌn gokreꞌ, leskaꞌ yeolol beꞌnn Jerusalén kaꞌ. 4Naꞌll batop reyenꞌ yeolol bxoz wnebiaꞌ ke beꞌnn Israel kaꞌ, naꞌ leskaꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ llsedre ke ley danꞌ bzoj da Moisésenꞌ. Naꞌ bnnabreꞌ leakeꞌ, garenꞌ ne akeꞌ garj Cristonꞌ. 5Naꞌll goll beꞌnn kaꞌ Herodesenꞌ:
—Belén naꞌ garjeꞌ ganꞌ nbane Judea, le kaꞌn llia danꞌ bzoj to beꞌnn beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ:
6Ka nak yell Belén ganꞌ llaꞌa dialla ke da Judánꞌ,
naksen yell da zaꞌke rao yell wnebiaꞌ kaꞌ zjalliꞌ ganꞌ nbane Judeanꞌ.
Le to beꞌnn Belén naꞌ gakeꞌ beꞌnn wnebiaꞌ,
naꞌ Leꞌe gakeꞌ beꞌnn braonꞌ rao yeololte beꞌnn Israel, le leakeꞌn nak beꞌnn kiaꞌ.
7Naꞌll goxh Herodesenꞌ beꞌnn siꞌn kaꞌ nziꞌi magos llillize nench jakeꞌ raweꞌn, naꞌll bnnabreꞌ leakeꞌ batyaꞌnnenꞌ breꞌe akreꞌ braꞌ berjenꞌ. 8Naꞌll bseꞌleꞌ leakeꞌ Belén naꞌ, lleꞌe leakeꞌ:
—Lechejchk, lelljawiá, lelljadirj bidaꞌon to lloaꞌ. Naꞌ kate yellélerebeꞌn, yeddixjweꞌre nadaꞌ, nench naꞌ chaꞌa lljeꞌrawabeꞌ.
9Bayoll bene beꞌnn siꞌn kaꞌ nziꞌi magos kanꞌ goll reyenꞌ leakeꞌn, naꞌll broꞌ akeꞌ nez. Naꞌll berj danꞌ breꞌe akreꞌ ganꞌ llraꞌ willenꞌ, zejen leꞌ yebánꞌ lliaraon rao akeꞌn, bllinten yoꞌ ganꞌ zo bidaꞌo naꞌ, naꞌ jasén. 10Naꞌll llawé beꞌnn siꞌn kaꞌ kwis ka breꞌe akreꞌ berjenꞌ da yobre. 11Naꞌll ka bllin akeꞌ yoꞌ ganꞌ zo bidaꞌon ren xhnaꞌbeꞌ Maríanꞌ, naꞌll bcheꞌk xhib akeꞌ, ben akebeꞌ xhen. Naꞌll bsarj akeꞌ danꞌ noꞌx akeꞌn, naꞌ brej akeꞌ ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, naꞌ yare, naꞌ to da laꞌ xhix da nziꞌi mirra, naꞌ beꞌe akeꞌn kebeꞌ. 12Naꞌ ka nna niꞌt beꞌnn siꞌn kaꞌ Belén naꞌ, bdixjweꞌ Diosenꞌ leakeꞌ rao bichgale, bill yedé akeꞌ ganꞌ zo Herodesenꞌ. Naꞌll bakaꞌa akeꞌ ye to nez yobre, ballín akteꞌ rall akeꞌ.
Bxhonnj akeꞌ jakeꞌ Egipto
13Naꞌ ka ba zayej beꞌnn siꞌn kaꞌ, to angl ke Xanllo Dios broeꞌraweꞌ Josénꞌ rao bichgale, naꞌ lleꞌe leꞌe:
—Byas, bcheꞌe bidaꞌon ren xhnaꞌbeꞌn, lelljak ganꞌ nziꞌi Egipto, naꞌ gannaꞌ sore, naꞌ kate netellaꞌ, kanaꞌll wak wayedre, le Herodes naꞌ llayirjebeꞌ nench gotebeꞌ.
14Naꞌll le byaste Josénꞌ, bcheꞌe bidaꞌon ren xhnaꞌbeꞌ, naꞌ zjakeꞌ Egiptonꞌ. 15Naꞌll bzo akeꞌ Egipto naꞌze chak bllin lla got Herodesenꞌ, naꞌ kaꞌ gok kanꞌ bne Diosenꞌ danꞌ bzoj to beꞌnn beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, bneꞌe: “Ganꞌ nziꞌi Egipto naꞌ, bayaxhaꞌ xhiꞌnnaꞌn.”
Herodes naꞌ bseꞌleꞌ beꞌnn wakaꞌa ya ake nench lljet akeꞌ bidaꞌo byio ake
16Naꞌll ka gokbeꞌe rey Herodes kanꞌ bene beꞌnn siꞌn kaꞌ leꞌe, ka nak bill badé akeꞌ ganꞌ zoeꞌn, naꞌll goklleꞌe kwis. Naꞌ bseꞌleꞌ beꞌnn wakaꞌa ya keꞌe kaꞌ nench jet akeꞌ yeolol bidaꞌo byio zerao bi de chop ize, le kaꞌt byi bsaꞌke nak bidaꞌon llayirjeꞌ. Naꞌ jet akeꞌ bi kaꞌ gorj ak Belén naꞌ, naꞌ yezikre yell daꞌo kaꞌ nechj Belén naꞌ. 17Naꞌ danꞌ bet akeꞌ bidaꞌo kaꞌ, bzoa diꞌll kanꞌ bzoj da Jeremías, beꞌnnenꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ llian:
18Nente chiꞌi beꞌnn Ramá,
ka llasbell akeꞌ niꞌt akeꞌ yel wan.
Noꞌr kaꞌ nake xhiꞌnn dialla da Raquel llayaꞌchraꞌll akeꞌ, llak akreꞌ ke xhiꞌnn akeꞌ daꞌo kaꞌ,
naꞌ bi lleꞌn akreꞌ no yeyoeꞌ leakeꞌ yel llxhenraꞌlle, le ba wasaꞌt akbeꞌn.
19Ka bde got Herodesenꞌ, to beꞌnn nak angl ke Xanllo Dios broeꞌraweꞌ Josénꞌ rao bichgale ka nna zoeꞌ Egiptonꞌ, naꞌ lleꞌe leꞌe:
20—Nnaꞌ byas bacheꞌe bidaꞌon ren xhnaꞌbeꞌ naꞌ, naꞌ lelljayak Israel naꞌ. Ba got beꞌnn kaꞌ llayirj bidaꞌon nench yesoꞌtebeꞌ.
21Naꞌll bayas Josénꞌ, bacheꞌe bidaꞌon naꞌ ren xhnaꞌbeꞌ, naꞌ jayakeꞌ yell ke akeꞌ Israelenꞌ. 22Bixha ka bene Josénꞌ ba zo Arquelaonꞌ llnebieꞌ roraz da xeꞌe Herodes naꞌ, naꞌll bllebeꞌ wayejeꞌ do ganꞌ nbane Judea. Naꞌll bdixjweꞌ Diosenꞌ leꞌe rao bichgale, bi llayaꞌleꞌ lljayakeꞌ Judeanꞌ, naꞌ lljayakeꞌ ganꞌ nziꞌi Galilea naꞌle. 23Naꞌ ke len naꞌ ballín akeꞌ Nazaretenꞌ, naꞌ jazó akeꞌ gannaꞌ. Naꞌ kaꞌ bzoa diꞌll kanꞌ bzoj beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ, bne akeꞌ: “Wsiꞌi akeꞌ Leꞌe beꞌnn Nazaret.”