Eksôdy 34:6

Eksôdy 34:6 DIEM

Avy eo dia nandalo teo anatrehan’i Mosesy IZY sady mbola nanambara hoe: «Izaho no TOMPO, TOMPO Andriamanitra mamindrafo sy miantra, mahari-po sy be fitiavana sady mahatoky.
DIEM: DIEM PROTESTANTA
Partager

Plans de lecture et de méditation gratuits en rapport avec Eksôdy 34:6