Génesis 2
TZE97
2
1Jech imeltsaj o li vinajel banamile xchi'uc scotol li c'usitic te oye. 2Li Diose la xcux yo'nton ta svucubal#Ex 20.11; Heb 4.4,10. c'ac'al, yu'un meltsajem xa'ox yu'un scotol. 3Jech laj yac'be bendición li svucubal c'ac'ale, yu'un ja' jun c'ac'al ti voc'bil yu'une. Yu'un li jun c'ac'al le'e ja'o la xcux ta sventa li yabtel la spase.#Ex 20.11. 4Li'i ja' sc'oplal c'u x'elan lic ayinuc yu'un Muc'ul Dios li vinajel xchi'uc banamile.
Li Diose la spas Adán xchi'uc Eva
C'alal meltsajem xa'ox yu'un Muc'ul Dios li vinajel banamile, 5mu'yuc to'ox ch'iemic li te'etique xchi'uc mu'yuc to'ox chjavan tal li ts'i'laletique. Yu'un li Muc'ul Diose mu'yuc to laj yac' taluc vo' ta banamil, xchi'uc mu'yuc to'ox boch'o chabtelan li banamile. 6Pero oy ono'ox ta xloc' talel vo' te ta banamil yu'un ja' chat'es scotol li banamile. 7Ja' yu'un li Muc'ul Diose lic smeltsan ta ts'u'ilum li vinique. La xjuch'tabe sni', jech lic ayinuc xch'ulel, lic yich' ic'. Ja' jech lic cuxiuc o li vinique.
8Ts'acal to li Muc'ul Diose la sts'un jsep ts'unubaltic ta sloq'ueb c'ac'al,#2.8 C'ac'al - Oy boch'o chalic jtotic. Edén sbi. Ja' te laj yac' li vinic ti la spase. 9Laj yac' ch'iuc noxtoc ep ta chop te'etic toj c'upilic sba, lec ta lo'bel sat. Te ta o'lol li ts'unubaltique laj yac' ch'iuc jpets te' sventa cuxlejal,#Ap 2.7; 22.2,14. xchi'uc jpets te' sventa chac' ta na'el c'usi lec xchi'uc c'usi chopol.
10Te ta Edén ta xloc' tal jun uc'um yu'un ja' chat'es li ts'unubaltique. Ts'acal te chlic svoc' sba ta chanxol. 11Li sba yoc uc'ume Pisón sbi. Ja' ta sjoyibta scotol li yosilal Havilae, ja' ti bu oy c'anal taq'uine. 12Li c'anal taq'uin te oy ta yosilal Havilae toj ven lec. Jech noxtoc oy xuch'al te' toj lec mu yic', xchi'uc oy ónice ton te. 13Li xchibal yoc uc'ume Gihón sbi. Ja' ta sjoyibta scotol li yosilal Cuse. 14Li yoxibale ja' li uc'um Tigris sbie. Ja' ti te xjelov ta xocon Asiria ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale.#2.14 C'ac'ale - Oy boch'o chalic jtotique. Li xchanibal yoc uc'ume ja' li Éufrates sbie.
15Li Muc'ul Diose te laj yac' ta ts'unubaltic Edén li vinique yu'un ja' ta xchabi, xchi'uc ta xabtelan. 16Jech laj yalbe mantal: “Xu' chalo' scotol li sat te'etic li' oy ta ts'unubaltique. 17Ja' no'ox mu xalo'be sat li jpets te' ti ja' sventa chac' ta na'el c'usi lec, xchi'uc c'usi chopole, yu'un me chalo'e, ta xacham”,#Ro 6.23. xut.
18Li Muc'ul Diose jech lic yal: “Mu lecuc ti stuc no'ox li vinique. Ja' lec ta jpasbe jun xchi'il yu'un ja' yajcoltaubbail chc'ot”, xi. 19-20Li Muc'ul Diose ta ts'u'ilum la spas scotol li chonbolometique xchi'uc li mutetique. Ts'acal to la stsob tal scotol ta stojol li vinique yu'un ac'o yac'anbe sbi. Li vinique lic yac'be sbi li chonbolometic ti stac' ts'unele, xchi'uc ti mu stac' ts'unele, xchi'uc scotol li mutetique. Ti c'u x'elan laj yac'be sbi jujuchope ja' jech icom o. Pero li Adane mu xloc' yajcoltaubbail o te ta chonbolometic. 21Ja' yu'un li Muc'ul Diose lic yac' vayuc li vinique, bats'i pim ibat li svayele. Jech te lic sloq'uesbe jun xch'ilte'. La snu'pbe comel yan velta li sbec'tale. 22Li Muc'ul Diose lic spas ta jun ants li xch'ilte'e. Te la sva'an ta stojol li vinique. 23C'alal laj yile, jech laj yal:
“Li'i ja' jbec'tal; ja' jbaquil. ‘Ants’#2.23 Ants - Ta hebreo c'op ja' isha. Jutuc mu co'oluc xchi'uc ish ti ja' smelol vinic. sbi chc'ot, yu'un ta vinic iloc'”, xi li Adane.
24Ja' yu'un li vinique ta scomtsan stot sme', yu'un ta xic' yajnil. Li chibic to'oxe jun no'ox sbec'tal ta xc'otic.#Mt 19.5; Mr 10.7-8; 1 Co 6.16; Ef 5.31.
25Li vinic xchi'uc yajnile t'anal xchibalic, pero muc xq'uexovic.

Tzotzil Chenalhó DC Bible © Sociedad Bíblica de México, a. c., 2002.

En savoir plus sur Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon